Arkiv: februari 2015

Så här i slutet av februari, i de allra tuffaste av veckor behöver vi både ljus och hopp. Rapporterna från vår omvärld är ofta synnerligen nedslående. Desto viktigare då, att vi kommer tillsam­mans i våra olika sammanhang för att arbeta mot det som på olika sätt trycker ner – och bidra till att skapa hopp och konstruktiva vägar i människors liv.

Från GCK vill vi skapa uppmärksamhet på vårens och årets olika aktiviteter.

Under våren tar vi upp de tidigare uppskattade fredagsseminarier vi  erbjudit.
Först ut är Bodil Johansson, socionom och verksam i resursteamet på norra Hisingen i Göteborg.
Den 6 mars presenterar hon ett arbetssätt för att nå så kallade ”hemmasittare”. Hemmasittare har blivit ett begrepp för de barn och ungdomar som i olika grad uteblir från skolan, och som till slut ofta helt isolerar sig hemma. Bodil berättar om vilka utgångspunkter hon har när hon möter dessa barn och ungdomar och vad som kan vara en hjälp att bryta den isolering och utanförskap detta innebär. Hon beskriver konkret vilka metoder hon använder och som hon utvecklat.

Workshops och utbildningar som GCK erbjuder under 2015
11-13 maj håller Scott Miller och Susanne Bargmann i en 3-dagars utbildning i att Handleda i Feedbackstyrt Arbetssätt (FIT Supervision Training) Det är många anmälda och det finns ännu möjlighet för fler att delta!

24-25 september håller Scott Miller i en 2-dagars grundläggande workshop på temat Vad är verksamt psykosocialt behandlingsarbete – om kliniska och organisatoriska principer som förbättrar samarbetet med klienten och resultatet av behandlingen.

9-10 december blir det en 2-dagars workshop med Bo Hejlskov Elvén som föreläser omHantering avproblemskapande beteende utifrån ettlåg-affektivt förhållningssätt.

I höst planeras en ny start av Narrativ 1-årig Diplomutbildning (14 dagar). Från och med den 8 april startar, i GCK’s regi, en samtalsgrupp för ungdomar. Information och anmälan går att göra via vår hemsida. Gruppen vänder sig till ungdomar 15-19 år som på olika sätt kommit på kant med tillvaron. Syftet med gruppen är bl.a. att motverka isolation och depression hos unga.

Slutligen vill vi uppmärksamma att vi har en ny hemsida för GCK. Välkommen till www.gck.nu och navigera runt bland vårt utbud. Den är fortfarande under uppbyggnad men det är nu möjligt att se konturerna och en del ny information. Vi tar gärna emot dina synpunkter på hur vi kan utveckla hemsidan – tveka inte att ge oss feedback på hemsidan och vårt utbud i övrigt.

 2 dagar workshop

Hantering av problemskapande beteende utifrån ett låg-affektivt förhållningssätt

Bo är legitimerad psykolog och uppskattad föreläsare runt temat hantering av problemskapande beteende utifrån ett låg-affektivt förhållningssätt.
Bo arbetar också praktiskt som handledare för olika grupper verksamma med barn, ungdomar och vuxna. Nyckelord är bemötande och förhållningssätt.

Workshopen riktar sig till personal inom skola, särskola, skoldaghem, HVB-hem, boenden och daglig verksamhet enligt LSS, äldrevården samt psykiatrin, som jobbar med människor med utåtagerande beteende, neuropsykiatriska funktionshinder, utvecklingsstörning, demens, psykiatriska störningar, kriminellt beteende eller missbruk.

Konflikter, våld och självskadande beteende är vanliga i omsorgen, i psykiatrin, på HVB-hem och andra institutioner för ungdomar, i kriminalvården och i skolan etc. Man har haft olika metoder för att lösa de problem det innebär. De flesta metoderna har dock fokuserat på behandling av personen med beteendet. I skolans sammanhang är en central utgångspunkt att det primära uppdraget är att undervisa. Det innebär att beteendeproblem ofta ses som någon annans ansvar. Man fokuserar därför ofta insatser kring familjen eller exkluderar elever med problemskapande beteende. Under dagarna kommer det ges praktiska verktyg för att hantera utåtriktat och störande beteende. Fokus är inte behandling utan hantering av beteendet och mötet med personen. Metoderna som introduceras bygger på affektteori och neuropsykologi, och har visat sig ha god evidens i förhållande till att förebygga våld, konflikt och självskadande beteende.

Första dagen handlar om förhållningssätt och teori, den andra dagen om metod och bemötande. Målet är att dels erbjuda effektiva metoder och dels ge deltagarna en ram att utveckla egna metoder utifrån.
Bo tar utgångspunkt i personalens förståelse för begrepp som självkontroll, affektreglering och affektsmitta, och har fokus på personalens sätt att handskas med problemskapande beteende i vardagen.

Workshopen bygger på böckerna Problemskapande beteende och Beteendeproblem i skolan.

Tid:            9-10 december 2015 kl. 09.00-16.00

Plats:         Folkets Hus, Järntorget, Göteborg

Kostnad:   2 200 kr (moms 550 kr tillkommer) i kostnaden ingår för- och eftermiddagskaffe

Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den 5:e personen går gratis

Anmälan:  Senast 1 december 2015 Anmäl dig här

Anmälan är bindande.

Ytterligare info: Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

GCK arrangerar tillsammans med
Scott D. Miller och Susanne Bargmann

3 dagars utbildning i att Handleda i Feedbackstyrt Arbetssätt
11-13 maj 2015

För första gången arrangeras FIT Supervision Training tillsammans med Scott Miller och Susanne Bargmann i Göteborg, Sverige.
Utbildningen går kontinuerligt i Chicago och är mycket uppskattad där.

Scott Miller, Phd (fil dr i psykologi) grundare och föreståndare för ICCE
(International Center for Clinical Excellence) Chicago, USA.

Susanne Bargmann, leg psykolog och specialist i psykoterapi och del av ICCE.

Utbildningen vänder sig till Dig som är intresserad av att hjälpa dina medarbetare att förbättra sina resultat för att få ut mer av klienternas feedback i den egna organisationen eller Du som arbetar som extern handledare med grupper som använder sig av FIT-skalorna med sina klienter. Du bör ha deltagit på minst en tvådagars workshop med Scott Miller för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Utbildningen bygger på en kombination av föreläsningar, presentationer och olika övningar som syftar till att utveckla kursdeltagarnas förmåga att hantera och använda sig av feedback.

FIT Supervision Training är utformat för att skapa en grund för kursdeltagarna att kunna handleda behandlare som använder FIT (Feedback Informed Treatment) så effektivt som möjligt.

Kursdeltagarna kommer att lära sig:

 • Vad skiljer FIT-handledning från vanlig handledning?
 • Vilka är de vanligaste utmaningarna i FIT-handledning och hur hanterar man dem?
 • Strategier att identifiera och rikta uppmärksamheten på “riskklienter” i handledning.

Max 40 deltagare vilket möjliggör ett mer personligt lärande.

Tid:                      11-13 maj 2015, kl. 09.00-16.00  (3 dagar)

Plats:                   Hotel Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg.
.                             För närmare vägbeskrivning se www.scandichotels.se

Kursspråk:         Engelska och Svenska, Scott talar utmärkt svenska

Kostnad:             8 300 kr (moms 2 075 kr tillkommer) Totalbelopp 10 375 kr
.                             I kostnaden ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch

Anmälan ska vara inkommen senast den 10 april 2015. Anmälan är bindande.

Ytterligare info:      Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

Narrativa samtal med barn, vuxna och familjer

Utbildningen sker i samarbete med Maggie Carey från Australien
September 2015 – Maj 2016  (14 utbildningsdagar)

Denna utbildning vill erbjuda deltagarna en möjlighet att utveckla goda samtal med barn, vuxna och familjer utifrån ett narrativt förhållningssätt.

Narrativ terapi ser människor som experter på sina egna liv och ser problem som separerade från personen. Ett narrativt förhållningssätt utgår ifrån att människor har många färdigheter, kompetenser, värden, åtaganden och förmågor som vill bistå dem i att reducera inflytandet av problem i deras liv. Ordet narrativ (berättelser) handlar om att sätta människors livsberättelse i fokus och den skillnad som kan uppstå när berättelser berikas och återberättas.

Utbildningen kommer att presentera en palett av olika narrativa idéer och metoder. Koppling görs till modern utvecklingspsykologisk teori och nyare rön inom hjärnforskning. Exempelvis kommer vi att erbjuda deltagarna att träna och utveckla:

 • Externalisering (personen är inte problemet, problemet är problemet )
 • Omförfattande samtal (berätta våra livsberättelser på ett sätt som gör oss starkare)
 • Hedrande ceremoni (andra viktiga personer ges möjlighet att länka sina egna erfarenheter till den vars berättelse står i fokus)
 • Lyssna efter alternativa berättelser
 • Användning av dokumentation som brev, intyg, diplom

Utbildningen är upplagd i tvådagars moduler med lärare från den Narrativa gruppen inom GCK tillsammans med Maggie Carey från The Narrative Practice, Adelaide, Australien.

De svenska lärarna är samtliga legitimerade psykoterapeuter samt diplomerade narrativa terapeuter, utbildade av Michael White, Dulwich Centre, Australien.

Utbildningen är upplagd i ett nära samarbete med Maggie. Hon kommer att ansvara för den andra utbildningsmodulen under första terminen (okt 2015). Utbildningen är ett samarrangemang med Maggie. Hon är en mycket uppskattad föreläsare, kliniker och en nära samarbetspartner med GCK.

Stor tonvikt i utbildningen kommer att läggas på kursdeltagarnas egen möjlighet att utveckla det narrativa förhållningssättet, de narrativa samtalen på sin arbetsplats med sina klienter/patienter.

Tid                             Ht 2015: start 17-18 september, kl. 09.00-16.00
.                                  28-29 oktober, 26-27 november
.                                  Vt 2016: 4 tillfällen à 2 dagar

Kostnad                    16 000 kr/termin
.                                  (moms 4000 kr/termin tillkommer)

Utbildningsplats   Landeriet, Södra Vägen 61, Göteborg

Språk                         Svenska och Engelska

Anmälan görs senast 1/6 2015

För ytterligare information om utbildningen ring kursansvariga:
Ulla Hansson, 0707-45 43 05
Monica Möllerstrand, 0706-29 59 58

2 dagar workshop

Vad är verksamt i psykosocialt behandlingsarbete?

  – Om kliniska och organisatoriska principer som förbättrar samarbetet med klienten och resultatet av behandlingen

Scott D. Miller, Phd (fil dr i psykologi), grundare och föreståndare för ICCE
(International Center for Clinical Excellence) Chicago, USA.
Scott Miller ger föreläsningar, utbildningar och workshops och är känd för sitt engagerande och humoristiska sätt att presentera.
Scott Miller är bl.a. författare till böckerna The heroic client (2000), The heart of change: What works in therapy (1999)

Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCKAB) är ett utbildningsinstitut som verkar utifrån ett systemiskt narrativt förhållningssätt. GCK ger utbildning/handledning inom systemisk praktik, psykoterapi, organisation/ledarskap.

Den här workshopen vänder sig till dig som vill ha konstruktiva och effektiva redskap för evaluering och utveckling av samarbetet med dina klienter. Du arbetar med förändring gentemot familjer, par, individer i olika åldrar och inom olika områden som psykiatri, socialtjänst och behandlingsinstitutioner.

Scott presenterar ”Client Directed Outcome Informed Therapy” som är en modell baserad på idén om praktikbaserad evidens. Med de instrument för klientstyrning och resultatutvärdering som Scott använder erhålls bättre samarbete och resultat både med de ”lättare” och ”svåraste” klienterna.

Workshopen är relevant för behandlare och ledare som vill utveckla verktyg för utvärdering och kvalitetssäkring av arbetet.

Tid:                       24-25 september 2015 kl. 09.00-16.00

Plats:                    Folkets Hus: Asperö, Järntorget i Göteborg
.                               Hitta hit

Kursspråk:          Engelska och Svenska, Scott talar utmärkt svenska               

Kostnad:             2 200 kr (moms 550 kr tillkommer)
.                              I kostnaden ingår för- och eftermiddagskaffe

Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den 5:e personen går gratis  

Anmälan:           Det finns ännu platser Anmäl dig här

.                             Anmälan är bindande

Ytterligare info:   Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

Vi vänder oss till ungdomar mellan 15-19 år som känner att de kommit på kant med tillvaron och inte vet hur de skall komma vidare.

Kanske upplever ungdomarna att:

 • problemen har börjat ta makten över deras liv?
 • känslor av maktlöshet, förtvivlan, oro eller att de ofta är arga?
 • de vill vidare men vet inte hur?
 • de saknar tilltro till sin egen kraft?
 • de är ensamma och känner sig svikna av de flesta?

Tillsammans

 • stöttar vi varandra att se att det finns olika vägar att gå och att varje människa har en egen kraft att välja sitt liv.
 • hjälper vi varandra att finna hopp och få fatt i våra drömmar om framtiden.
 • kan vi lyssna, uppmuntra och trösta.

Syfte

 • Att motverka isolation och depression hos unga.
 • Att tillsammans med andra få möjlighet att arbeta med sina drömmar om vem man vill bli.
 • Att arbeta med ungdomarnas egna resurser och förutsättningar

Innehåll

Vi arbetar utifrån en narrativ grund som försöker ta tillvara på den unges egna resurser och förmåga till att kunna styra sitt liv.
Vi arbetar med att fokusera på vem man vill vara och hur man vill ha det i relation till andra viktiga människor i ens liv.
Under träffarna kommer vi att arbeta utifrån olika teman som rör livets ”svårigheter” och ”möjligheter”.
Vi arbetar i storgruppen med gemensamma övningar men också i mindre grupper. Vi arbetar med olika medel såsom; samtalsövningar, fysiska övningar.
Vi kommer att arbeta med bild och form och andra kreativa inslag som gruppen kommer överens om. Vi använder oss av kraften i att skapa vägar tillsammans. Fikat är en viktig del i våra sammankomster. Varje deltagare får vara med att ta ansvar för praktiska förberedelser inför våra träffar.

Ansvar/stöd

Det går förstås bra att kontakta oss kursansvariga vid frågor kring kursens innehåll och utformning.
Återkoppling till vårdnadshavare och ansvarig kontaktperson (socialtjänst etc.) görs upp inledningsvis tillsammans med den unge.
Vi kursansvariga kommer följa den unges ”resa” i gruppen och efter hand följa upp hur man tycker att det går.
Vid sista tillfället kommer gruppdeltagarna att få bjuda in valfria personer för att få möjlighet att berätta om sin ”resa”.

Gruppterapeuter
Emma Thorén, Leg. Psykoterapeut
Socionom Jonas Karlsson, Familjeterapeut och Socionom
Båda med lång erfarenhet av arbete med ungdomar.

Vi träffas vid 10 tillfällen, varannan vecka, under två terminer med start ht 2015. Varje tillfälle varar 2,5 timma (inklusive fika).

Plats:            Landeriet Korsvägen (GCK’s lokaler)
Kostnad:      9 000 kr/person
Antal:           Max 10 personer i gruppen
Start:            onsdag 16 september 2015, kl. 16.30 – 19.00
Anmälan görs via info@gck.nu – ange namn, mejladress och fakturaadress Ytterligare info kontakta:
Emma Thorén    0760-811760
Jonas Karlsson  0732-308630

Inlägg 2015-02-22

hot-air-balloon21
Denna historia berättade John Burnham från KCC i London vid en föreläsning på Landeriet för ca 15 år sedan och den tål att upprepas.
Det var postmodernisten som en dag fick lust att verkligen försöka få ett helhetsperspektiv på tillvaron så han satte sig i en luftballong och flög ut över landsbygden. Han hänfördes över det han såg och hur allt hängde ihop. Efter en stund märkte han att han inte kände igen landskapet under sig och han blev lite orolig att han flugit vilse. Han såg en bonde stå och gräva i åkern nedanför och sänkte ballongen så han kunde fråga:
”Hallå, ursäkta, skulle ni kunna säga mig var jag är någonstans?”
”Ja det kan jag”, sa bonden. ”Ni är i en varmluftsballong ca 15 meter ovanför marken.
Lite irriterat ropade postmodernisten ”Ni måste vara en modernist, va?”
”Japp, det stämmer. Hur kunde ni gissa det?” ropade bonden tillbaks.
”För att det ni säger förmodligen är helt korrekt, men av ringa värde för mig” sa postmodernisten.
”Och du måste vara en postmodernist, va?” sa bonden.
”Ja, det stämmer. Hur kunde du veta det?”
”Du svävar där uppe i det blå för att försöka se helheter men du vet inte var du är, och när du kommit vilse så skyller du på mig….
Lars L.

GCK arrangerar tillsammans med
Scott D. Miller, USA och Susanne Bargmann, Danmark

FIT Supervision Training

3 dagars utbildning i att Handleda i Feedbackstyrt Arbetssätt
11-13 maj 2015

För första gången arrangeras FIT Supervision Training tillsammans med Scott Miller och Susanne Bargmann i Göteborg, Sverige.

Utbildningen går kontinuerligt i Chicago och är mycket uppskattad där.

Utbildningen vänder sig till Dig som är intresserad av att hjälpa dina medarbetare att förbättra sina resultat för att få ut mer av klienternas feedback i den egna organisationen eller Du som arbetar som extern handledare med grupper som använder sig av FIT-skalorna med sina klienter. Du bör ha deltagit på minst en tvådagars workshop med Scott Miller för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Utbildningen bygger på en kombination av föreläsningar, presentationer och olika övningar som syftar till att utveckla kursdeltagarnas förmåga att hantera och använda sig av feedback.

FIT Supervision Training är utformat för att skapa en grund för kursdeltagarna att kunna handleda behandlare som använder FIT (Feedback Informed Treatment) så effektivt som möjligt.

Kursdeltagarna kommer att lära sig:

 • Vad skiljer FIT-handledning från vanlig handledning?
 • Vilka är de vanligaste utmaningarna i FIT-handledning och hur hanterar man dem?
 • Strategier att identifiera och rikta uppmärksamheten på “riskklienter” i handledning.

Max 40 deltagare vilket möjliggör ett mer personligt lärande.

Tid:                 11-13 maj 2015, kl. 09.00-16.00 (3 dagar)

Plats:             Hotel Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73, Göteborg.
För närmare vägbeskrivning se www.scandichotels.se

Kursspråk:   Engelska och Svenska, Scott talar utmärkt svenska

Kostnad:       8 300 kr (moms 2 075 kr tillkommer) Totalbelopp 10 375 kr.
I kostnaden ingår för- och eftermiddagskaffe

Anmälan oss tillhanda senast den 10 april 2015

Anmälan är bindande.

För ytterligare info, kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

Föreläsare                                                     GCK

Gå in på www.gck nu för att se vårt övriga utbud och anmäla dig till våra olika workshops, seminarier och utbildningar.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Inriktning Familj- och Nätverksarbete
start 13-14 september 2016

Utbildningen riktar sig till personer med utbildning i och praktisk erfarenhet av människovårdande yrken, som vill utveckla sin kompetens och förståelse för ett relationsinriktat arbetssätt.

År 1    Utbildningen är upplagd med två kursdagar/månad (måndag – tisdag) sammanlagt 18 dagar

År 2    Fördjupning av det teoretiska lärandet (10 dagar) i kombination med  kliniskt arbete med familjer under handledning (15 dagar -120 tim.)

Kostnad  23 500 kr (moms 5 875 kr tillkommer) per termin

Kursansvariga  Ulla Hansson hansson.ulla@swipnet.se  070-745 43 05             Monica Möllerstrand monica@mollerstrand.se  070-629 59 58

Information om utbildningen samt kursplan och litteraturlista kontakta vår sekreterare Eva Hellberg info@gck.nu

Anmälan är bindande vid avanmälan senare än fyra veckor innan kursstart.

 

Vi anordnar kontinuerligt utbildning i ABFT,
Anknytningsbaserad Familjeterapi i Göteborg
Lärare från
Drexel College of Nursing and Health Professions’ Couple and Family Therapy Department

ABFT har utvecklats som en manualiserad specifik metod för att behandla ungdomsdepression.

Den är utprövad i flera studier i USA och Norge med goda resultat avseende depression och suicidalitet. Metoden har också anpassats till arbete med ångestproblematik.

Studier som ska pröva ABFT förbereds nu i Skandinavien.

Metoden bygger på anknytningsteori, familjepsykologi och strukturell familjeterapi.

Läs mer i Guy Diamond, Gary Diamond, Suzanne Levy; Anknytningsbaserad familjeterapi för deprimerade ungdomar

Fokus på familjen 2/2009 eller www.research.chop.edu/programs/cfis/index.php

1 Introduktionsdag – 1 200 kr 
Heldagsföreläsning om metodens teoretiska grunder och om forskningsresultat avseende både metodens effekter och om processer i terapin. Demonstration av de olika stegen i terapin via videoexempel.

2 Utbildningsdagar – 3 000 kr
Högst 35 deltagare. Träning i smågrupper med rollspel. Vi räknar med att denna del kommer att bli fulltecknad, så anmäl dig snabbt. För att få ut det mesta av träningen behöver du, förutom att ha deltagit på introduktionsdagen, också ha någon form av systemisk/narrativ utbildning, grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 alternativt annan psykoterapeututbildning, helst i familjeterapi.

1 Fördjupningsdag  – 1 800 kr
För dig som redan tillgodogjort dig utbildningsdagar i ABFT.
Under Fördjupningsdagen får du möjlighet att träna mer och fördjupa dina kunskaper i ABFT- metoden i en mindre grupp.
Här får du även en möjlighet att visa dina videoklipp, få feedback på ditt arbete samt diskutera med andra och tillsammans med läraren- en dag att dela erfarenheter och en arena för nytt lärande i ABFT. 

Kurskostnaden är preliminär.
Moms 25% tillkommer på samtliga priser.