Arkiv: januari 2021

1-årig Handledarutbildning
med inriktning på handledning av familjehem

Fortbildning för familjehemssekreterare/familjehemskonsulenter
med fokus på handledning av familjehem motsvarande 15 högskolepoäng

Start vt 2022

Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK AB) kommer i mars 2022 att starta en
1-årig Familjehemshandledarutbildning för familjehemssekreterare/familjehemskonsulenter.

Vi har under åren 2004 – 2017 erbjudit en 2-årig Familjehemshandledarutbildning utvecklad tillsammans med Göteborgs Universitet och familjehemssekreterare från Göteborgs stad.
Nu har vi tagit med oss dessa erfarenheter och skapat en 1-årig handledarutbildning som beräknas motsvara 15 högskolepoäng.

Utbildningen omfattar totalt 16 heldagar som ges en gång i månaden, två dagar i följd onsdag-torsdag, under ett år med start i mars 2022 och avslut vt 2023.
Vi tänker oss max 20 deltagare i gruppen.

Utbildningen innehåller bland annat teorier kopplade till familj och familjehem samt handledningsteori och metodik utifrån ett systemiskt narrativt perspektiv. Teoriavsnitt varvas med praktiska övningar, diskussioner, videoexempel med mera. Hemuppgifter ges emellan kursdagarna.
Deltagarna förväntas föra loggbok över sin lärprocess under utbildningen.

I utbildningen ingår handledning på eget arbete i mindre grupp. Handledningen utgår ifrån deltagarnas inspelade videosekvenser eller kan vara i form av direkthandledning.

Kursansvariga är Monica Möllerstrand och Jonas Karlsson som båda är socionomer och leg psykoterapeuter med handledarutbildningar och lång erfarenhet av handledning inom området.

Tid
vt 2022:
ht 2022:
vt 2023:

Kostnad
18 000 kr plus moms per termin (totalt 2 terminer).
Rabatt lämnas om tre eller fler från samma arbetsplats deltar.

Lokal
GCK’s lokaler på Fjärde Långgatan 5 i Göteborg

Information

Monica Möllerstrand

Jonas Karlsson

Anmälan
Senast 2022-01-15   www.gck.nu/anmalan

Hur når vi ”hemmasittare”
– barn och ungdomar med
problematisk skolfrånvaro

Webinar med Bodil Johansson 23 april 2021, kl. 09:00-11:30

Bodil kommer att dela med sig av sin erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro. Hur kan vi använda oss av ett förhållningssätt som hjälper och underlättar att närma sig dem och förändra deras livssituation, trots de begränsningar som vi har i samhället och med myndigheter.

Frågor som det kommer att reflekteras kring:

  • Hur tänker du kring begreppen hemmasittare, problematisk skolfrånvaro?
    Vilka har jag mött? Vilka tänker jag på när vi pratar?
  • Vad är min frågeställning här idag?
  • Vad är mitt dilemma i dessa familjer/i mötet med barn/ungdomen?
    Vad är min utmaning?

Bodil Johansson är socionom och har arbetat med barn och familjer hela sitt yrkesliv. Sedan 2004 arbetar hon som familjebehandlare inom barn- och familjeenheten, Norra Hisingen i Göteborg. Bodil drogs till ungdomar som inte fick till det med skolan. Det var långt innan ”hemmasittare och problematisk skolfrånvaro” uppmärksammades i samhället. Hon träffade och arbetade med ungdomar som inte varit i skolan på flera år. Genom att närma sig försiktigt, och genom att ge tid, lät ungdomarna henne komma hem till dem. Bodil lärde känna dem och de delade med sig om hur de hade det i sin vardag. Med åren förstod Bodil att hon utvecklat ett arbetssätt och formulerat några utgångspunkter som var grundläggande i arbetet och som andra började intressera sig för. Hon började få inbjudningar att föreläsa i olika sammanhang.

Som socionom och familjebehandlare tycker hon att det är viktigt med perspektivet i det psykosociala behandlingsarbetet och att se barnet och ungdomen som något mer än en skolelev. Att se hela tillvaron; sammanhang och familjen. Barn och ungdomar som är hemmasittare/har problematisk skolfrånvaro väcker många känslor. Det är lätt att alla som finns runt dessa barn/ungdomar blir oense om både orsaker till och vad som ska göras åt det.

Kostnad och upplägg
100 kr inklusive moms

Anmälan
 Anmäl dig här
På anmälningsblanketten ska du i Kommentarsfältet ange:
Webinar Bodil Johansson.
Anmälan är bindande.

Vid kallelse till webinaret skickas en länk för att delta samt information kring detta.