10artiklar av Robin

Vi välkomnar nya deltagare till vår 

Handlednings-/coachinggrupp för chefer/ledare med personalansvar

​I denna handledningsgrupp, som funnits i åtta år, erbjuds deltagarna stöd, utveckling och inspiration i arbetsledarrollen samt konsultation i aktuella dilemman. Tillsammans med andra chefer från olika organisationer  inom såväl privat som offentlig sektor ges möjlighet att i en atmosfär av tillit dela erfarenheter och lärande genom gemensamma reflektioner. Vi arbetar med de problemställningar och dilemman deltagarna turas om att ta med. Gruppmedlemmarna förutsätts hålla sekretess internt.

Metod
Vi arbetar utifrån systemiskt och narrativt inspirerade handledningsmetoder. Gruppen består av 6-8 deltagare och 2 närvarande handledare. När någon av deltagarna slutar tar vi in nya efter samråd med gruppen. Deltagarna inbjuds att aktivt bidra i förhållande till varandras problemställningar genom reflekterande och bevittnande team.

Innehåll
Deltagarna turas om att ta med personligt -professionella problemställningar, som blir utgångspunkt för gemensamma samtal och reflektioner och inspiration i en prestigelös och  målinriktad atmosfär.

Målgrupp
Ledare och chefer med personalansvar från offentlig eller privat verksamhet.

Handledare
Monica Möllerstrand och Håkan Sundkvist från Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK AB).
Monica är
socionom, leg psykoterapeut med handledarutbildning och mycket lång erfarenhet av att arbeta med personalgrupper och ledare.
Håkan är MSc i ledarskap- och organisationsutveckling, forskar inom området, är certifierad coach och har egen lång erfarenhet av arbete som chef och ledare.

Datum/Tid 
Fredagar kl. 12.30-15.30
4-5 tillfällen per termin

Plats
GCK’s lokaler på Briggen, Fjärde Långgatan 5, Göteborg

Pris
14 500 kr/termin (moms 25% tillkommer)

Kontakt
Monica Möllerstrand monica@mollerstrand.se 070-629 59 58
Håkan Sundkvist hakan@systemicworkers.com 070-562 31 50

 

Utvärdering av familjebehandling
– en modell för att få med familjens röst
27 okt 2021 Mötesplats,
Göteborgs Föreningscenter
Lisa Koser/Luke Sheahan
Feedback Informed Treatment 11 januari 2022
Burgårdens Konferenscenter
Göteborg
Scott D Miller

 

Utbildningar 2021/2022

Datum

Plats

Lärare

 

Pågående
Ledarskapsutbildning 5 dagar
start ht 2020
Utbildningen pausad och framflyttad till ht 2021
pga pandemin…..

Ledarskapsutbildning start vt2022
utifrån tillit, dialog och samverkan
   5 dgr

ht 2021:
Uppdatering av Dag 1 och 2:
9/9 via zoom
Dag 3: 24/9
Dag 4: 22/10
Dag 5: 19/11….

vt 2022:
25/1, 25/2,
25/3, 22/4, 20/5

 

Zoom-möte 9/9

Briggen
4:e Långg. 5
Göteborg

Briggen
4:e Långg. 5
Göteborg

Hedvig Westerström /
Hilde Rikter Svendsen
ABFT Introduktion och Utbildningsdagar
2 utbildningstillfällen ht 2021
ht 2021:
14 och 15-16/9
samt
19 och 20-21/10
Briggen
4:e Långg. 5
Göteborg
Magnus Ringborg/ SandraNilsson
Start Steg 1, ht 2021 termin 1av4
2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning
på Systemisk Narrativ Grund
ht 2021:
6-7/9, 4-5/10,
8-9/11, 6-7/12

Briggen
4:e Långg. 5
Göteborg
Ilze Norman /
Lars Vennman
Pågående 1-årig Handledarutbildning
med inriktning på handledning av familjehem, start vt 2021
ht 2021:
22-23/9, 20-21/10,
17-18/11, 15-16/12
Digital plattform Monica Möllerstrand/
Jonas Karlsson
Feedback Informed Treatment, FIT
Advanced Intensive Training
Deliberate Practice
vt 2022:
12-14 januari 2022
17-19 januari 2022

Scandic Opalen,
Göteborg
Scandic Opalen, Göteborg

Scott Miller/
SusanneBargmann
Scott Miller/Daryl Chow

(20 dagar + 4 dagar workshop)

SUS och DUS (fyra år) motsvarar Steg 1

Denna utbildning är en vidareutbildning av de två första åren och en fördjupning av det systemiska narrativa förhållningssättet.   I utbildningen varvas systemisk narrativ teori och metodundervisning med direkt och indirekt handledning i egna ärenden från arbetsplatsen. Handledning och teoriavsnitt löper parallellt under utbildningstiden och möjliggör en mycket spännande integrering av lärandet.

Kursdeltagarna kommer under utbildningen att:

•   Fördjupa sin förståelse för språkets formativa och informativa funktioner samt hur sociala verkligheten samskapas i dialog.

•   Utveckla sin förmåga att samtala med brukare bl.a. genom att använda sig av systemiskt narrativt bekräftande samtal i behandlingsarbetet.

•   Använda sig av reflekterande team/position i sitt arbete.

•   Utveckla sin kunskap och förståelse för olika psykiska symptom och sociala problem utifrån ett systemiskt narrativt perspektiv.

•   Reflektera över sina förmågor och möjligheter såväl som svårigheter och låsningar i arbetet d.v.s. kopplingar mellan personlig och professionell identitet (PPM).

•   Reflektera över etiska och moraliska aspekter i det psykosociala behandlingsarbetet.

•   Utveckla tillämpningen av kollegial handledning i arbetsgruppen genom reflekterande team.

Examination sker genom ett seminarium och en uppsats.

SUS och DUS utbildningarna (fyra år tillsammans) motsvarar en Grundläggande Psykoterapiutbildning – Steg 1.

Kostnad   22 000kr (moms 5 500 kr tillkommer) per år och deltagare

Plats   Göteborg

Kontaktperson   Lars Vennman   070-494 47 95   vennman@telia.com

Efter 4 år och godkända utbildningar erhåller kursdeltagarna även ett intyg motsvarande steg 1  det vill säga grundläggande psykoterapiutbildning.

För kontakt  info@gck.nu

För kursdagar, se  kalendarium

Anmälan är bindande vid avanmälan senare än fyra veckor innan kursstart.

 

(18 dagar + 4 dagar workshop)

SUS och DUS (fyra år) motsvarar Steg 1

Utbildningen syftar till att utveckla ett systemiskt narrativt förhållningssätt inom socialtjänstens olika arbetsområden och kursdeltagarna kommer under utbildningen att:

  • Utveckla sin förmåga att använda samtalet som redskap och se brukaren som expert på sitt eget liv.
  • Öka sin förståelse för komplexiteten i människors liv, se brukaren i sitt sammanhang och se nätverket som en resurs.
  • Öka förståelsen för hur människors identitet samskapas i relationer och formas genom berättelser som blir talade av och om dem.
  • Att betrakta individ och familj i ett socialt sammanhang, förstå sammanhangets betydelse när vi försöker skapa mening i det som händer. Använda sig av brukarens resurser, förmågor och ha framtida möjligheter i sikte och ha en tilltro till individens önskan att utvecklas.
  • Utveckla förståelsen för språkets formativa och informativa funktioner och hur vi genom språket samskapar den sociala verklighet som vi lever i.
  • Öka sin självreflekterande förmåga och bli medveten om hur vår personliga/professionella erfarenhet, vår kunskap och våra värderingar styr oss i vårt arbete.

Utbildningen bygger på att deltagarna är aktiva och har möjlighet att läsa litteratur mellan kurstillfällena.

Teoriföreläsningar varvas med olika övningar, grupparbeten och konsultationer för att stimulera och inspirera kursdeltagarna till ny och fördjupad kunskap och erbjuda nya verktyg i arbetet.

Examination sker genom två mindre uppsatser.

Kostnad   15 000 kr (moms 3 750 kr tillkommer) per år per deltagare

Plats   Göteborg

Kontaktperson   Lars Vennman    070-494 47 95     vennman@telia.com

För kursdagar, se   kalendarium – planerad start ht 2015

Anmälan är bindande vid avanmälan senare än fyra veckor innan kursstart.

 

1-årig utbildning

Mentaliseringsbaserat Multi Familjearbete
Denna 8 dagars utbildning vänder sig till lärare och andra professionella som arbetar med elever och föräldrar i vanliga skolor, heldagsskolor, familjeinstitutioner, familjecentraler, familjeförskolor. Utbildningen innebär en utveckling av arbetssätt med flera familjer samtidigt – Mentaliseringsbaserat Multi familjearbete. Det har visat sig att familjeklass och familjesamarbete är en mycket bra modell för barn med olika svårigheter. Arbetet syftar till att förbättra elevens inlärning och trivsel i klassen genom ett tätare samarbete mellan hem och skola. Både elever och föräldrar ges möjlighet till utveckling. Föräldrarna får stöd av både lärare och andra professionella, men även av andra föräldrar med liknande svårigheter. Eleven går kvar i sin vanliga klass men går till familjeklassen en eller två halvdagar i veckan.

Moment i utbildningen
– Skapa ett sammanhang för förändring – en överblick

– Förstå den komplexa och specialiserade teorin i Marlboroughmodellen/Mentaliseringsbaserat Multi familjearbete

– Förstå vikten av reflekterande förhållningssätt och reflexivitet i relation till övningar och aktiviteter i det
Mentaliseringsbaserade Multi Familjearbetet

– Inse vikten av tydlig kommunikation och förmåga att skapa olika sorters aktiviteter för att engagera barn, familjer, skola och
hälsovård med en tydlig förståelse för kulturella olikheter.

I Storbritannien, Danmark och Norge har utvecklingen av familjeklasser pågått under många år och med mycket lyckade resultat. Verksamheten har uppskattats av professionella och väckt ett stort politiskt intresse. Familjeklass som form har visat sig vara kostnadseffektivt både på kort och på lång sikt. Dessutom bryter det en destruktiv spiral för alla inblandade.

I Göteborg har en skola inom sdf Norra Göteborg arbetat med familjeklass under ett antal år och kunnat se mycket goda effekter av arbetet för eleverna och deras föräldrar. De kommer under utbildningen att dela med sig av sin erfarenhet och inspirera till att starta Familjeklass.

Plats              GCK’s lokaler på Landeriet, Södra Vägen 61, 412 54 Göteborg

Kostnad        17 000 kr (moms tillkommer med 4 250 kr)
fördelat på 2 terminer blir kostnaden 8 500 kr (+ moms 2 125kr)/termin

Kurslärare   Ulla Hansson och Ulla Westling Missios, GCK

Utbildningen startar med min 12 deltagare. Anmälan är bindande vid avbokning senare än fyra veckor.

Utbildning i att leda nätverksmöten / vårdplaneringsmöten / samverkansmöten / planeringsmöten och liknande

Utbildare Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling

Utbildningen vänder sig till dig, som arbetar med att leda olika möten inom socialtjänst, psykiatri, sjukvård, äldreomsorg eller liknande sammanhang.

Utbildningens referensram är ett systemiskt/narrativt förhållningssätt, med betoning på ett salutogent perspektiv och klarhet i ledarens uppdrag.

Utbildningen bygger på deltagarnas aktiva medverkan och egna erfarenheter från arbetsplatsen.

Utbildningen omfattar 14 dagar + 2 dagar workshop.

 

Kursplats: Landeriet, Södra vägen 61, 412 54 Göteborg

Kostnad: 22 400 kr (moms 5 600 kr tillkommer)

Kursledare:

Lars Vennman, Socionom, leg psykoterapeut, handledare (0704-944 795)

Christer Jonasson, Nätverksledare (0703-975 322)

 

För kontakt: Maila info@gck.nu

Sista anmälningsdag:   fyra veckor innan kursstart

För kursdagar, se kalendarium

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i ledande ställning och vill utveckla hur du i vardagen kan använda ett systemiskt förhållningssätt i ditt arbete som ledare, projektledare, processledare, kvalitetsutvecklare etc eller som intern eller extern konsult.

Vi tror att du som kan vara intresserad av utbildningen har:

·  egen lång erfarenhet av arbete med organisationer och vill lära mer om hur ett systemiskt förhållningssätt kan användas i det arbetet

·  egen lång erfarenhet av tillämpning av ett systemiskt förhållningssätt i arbete med individer och grupper och vill lära mer om hur du kan arbeta med hela organisationer och andra större system.

Du har bl.a. till uppgift att förmedla förväntningar, mål och ramar, så att organisationen och medarbetare kan utföra och koppla sina uppgifter till organisationens mål. Utbildningen ger dig förutsättningar och verktyg för att göra detta.

Utbildningen bygger på genomförandet av uppgifter/projekt i den egna arbetsplatsen.

I uppgifterna/projekten kopplar vi ihop systemisk teori med praktik för att få lärande-erfarenheter från det vardagliga praktiska arbetet.

Exempel på lärandemål:

·  Lärandemålen siktar mot en utveckling av den egna identiteten som ledare i olika sammanhang och under en kontinuerlig förändring av organisationer i vårt samhälle.

·  Lärandemålen omfattar en förståelse av hur samhälle, organisation, personer i ledande ställning och medarbetare berörs av förändringar.

·  Lärandemålen omfattar en medvetenhet om de komplexa sammanhang man som ledare verkar i.

Omfattning: Utbildningen omfattar 15 dagar fördelade på 8 tillfällen över två terminer.

Kursplats:      Landeriet, Södra vägen 61, 412 54 Göteborg

Kostnad:         38 000 kr (moms 9 500 kr tillkommer)

Kursledare:    Håkan Sundkvist       070-562 31 50     hakan@systemicworkers.com

MSc i Ledarskap och organisationsutveckling, EMCC-coach, handledare

Kursen startar vid minst 12 deltagare anmälda.

 

Hösten är här och den 8 september startade en fulltecknad 2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på Systemisk/Narrativ Grund motsvarande Steg 1 – med inriktning familj och nätverk.

Kursansvariga Ulla Hansson och Monica Möllerstrand mötte kursdeltagare från såväl Göteborg som hitresta från Borås, Skövde, Ljungskile, Vänersborg, Månsarp, Lidköping och Västerlanda.

Det är sjätte gången vi håller i utbildnngen sedan starten 2004. Utbildningen riktar sig till personer med utbildning i och praktisk erfarenhet av människovårdande yrken, som vill utveckla sin kompetens och förståelse för ett relationsinriktat arbetssätt.

När detta skrivs har våren så smått övergått i sommar. Naturen står i blom, skolorna har stängt och eleverna har fått sommarlov. Semestern hägrar för de flesta. För oss som nu har förmånen att kunna kasta loss från arbetsliv, skola och vardagslunk så kan vi se fram emot vila och återhämtning från en stressad vardagstillvaro.