GCKs etiska kod

  • Alla människor är lika mycket värda.
  • Varje människa är en unik och värdefull individ som ska bemötas med respekt.
  • Olikheter ses som en resurs och ökad medvetenhet om olika maktstrukturer eftersträvas. Med maktstrukturer avses nationalitet, etnicitet, genus, sexuell identitet, HBTQ, funktionshinder, ålder, språk, social och ekonomisk status samt andlig/religiös livsåskådning.
  • Alla människor har rätt till självbestämmande

Genom ökad medvetenhet, självreflektion samt öppen och ansvarsfull kommunikation kan vi bidra till öppnare och tryggare relationer tillsammans med dem vi arbetar med.