FIT

FIT – Feedbackstyrda samtal

Skattning av förändring och skattning av samtal

Att arbeta med feedback som filosofi och skattningsskalorna som redskap.
Att göra feedback från dem vi möter till en resurs med ORS/SRS-skalorna.

Scott D Miller  2015GCK har samarbetat med Scott Miller, USA sedan 2009. Vi har låtit oss inspireras av Scott Millers kunskaper och forskning om vad som skapar förändring för de människor vi möter i vårt arbete som socialarbetare, terapeuter och som handledare och utbildare.

 

GCK strävar efter att använda ett feedbackstyrt arbetssätt i våra olika uppdrag som psykoterapi, handledning och utbildning. ”Brukarens” feedback/röst är en viktig del i vår kvalitetssäkring som organisation och i vårt dagliga arbete.

Den samstämmiga forskningen talar idag om alliansens betydelse för att nå ett bra resultat.

Relationen mellan klienten och terapeuten, handledningsgruppen och handledaren är den överlägset viktigaste förändringsfaktorn.

Terapeuter och handledare kan i ökad utsträckning lära och utvecklas i sin profession av klientens/handledningsgruppens feedback om vad som varit bra och mindre bra i samtalet/handledningen.

Att flytta fokus från vilken metod som är bäst till att se alliansen som det avgörande för resultatet av mötet kan sägas vara ett paradigmskifte – fokus flyttas från metod till relation. Därmed inte sagt att metoden är utan betydelse. Framför allt är terapeutens tro på sin metod viktig, har forskningen visat.

Systemiskt Narrativa idéer och teorier har under många år inspirerat och utvecklat praktiken i GCK. Feedbackstyrda samtal har blivit ett värdefullt komplement i vårt arbetssätt. Det systemiskt narrativa förhållningssättet går helt i samklang med detta arbetssätt. Vårt förhållningssätt har inneburit att vi förespråkat en reflexiv position till dem vi arbetar med, vilket ligger nära ett feedbackstyrt arbetssätt.

GCK har successivt fördjupat sitt samarbete med Scott Miller och bl.a. har vi arrangerat olika utbildningar i ett Feedbackstyrt arbetssätt. Vi hoppas kunna fortsätta detta samarbete och sprida idéerna med feedbackstyrt arbetssätt även framöver. Om ni är intresserade och vill ta del av kommande utbildningar i FIT så håll utkik under fliken ”Utbud” där både workshops och utbildningar i FIT kommer att presenteras.