Kalendarium

1-årig Handledarutbildning
med inriktning på handledning av familjehem

Fortbildning för familjehemssekreterare/familjehemskonsulenter
med fokus på handledning av familjehem motsvarande 15 högskolepoäng

Start vt 2022

Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK AB) kommer under våren 2022, att för andra gången, starta 1-årig Familjehemshandledarutbildning för familjehemssekreterare/
familjehemskonsulenter.

Vi har under åren 2004 – 2017 erbjudit en 2-årig Familjehemshandledarutbildning utvecklad tillsammans med Göteborgs Universitet och familjehemssekreterare från Göteborgs stad.
Nu har vi tagit med oss dessa erfarenheter och skapat en 1-årig handledarutbildning som beräknas motsvara 15 högskolepoäng.

Utbildningen omfattar totalt 16 heldagar som ges en gång i månaden, två dagar i följd, under ett år med start i mars 2022. Vi tänker oss max 20 deltagare i gruppen.

Utbildningen innehåller bland annat teorier kopplade till familj och familjehem samt handledningsteori och metodik utifrån ett systemiskt narrativt perspektiv.
Teoriavsnitt varvas med praktiska övningar, diskussioner, videoexempel med mera.
Hemuppgifter ges emellan kursdagarna.
Deltagarna förväntas föra loggbok över sin lärprocess under utbildningen.

I utbildningen ingår handledning på eget arbete i mindre grupp. Handledningen utgår ifrån deltagarnas inspelade videosekvenser eller kan vara i form av direkthandledning.

Kursansvariga är Monica Möllerstrand och Jonas Karlsson som båda är socionomer och
leg psykoterapeuter med handledarutbildningar och lång erfarenhet av handledning inom området.

Tid
vt och ht 2022

Kostnad
18 000 kr plus moms per termin (totalt 2 terminer).
Rabatt om 3 eller fler från samma arbetsplats.

Lokal
GCK’s lokaler på Fjärde Långgatan 5 i Göteborg

Information/kontakt

Monica Möllerstrand

Jonas Karlsson

 

Anmälan
Senast 2022-01-15   www.gck.nu/anmalan

1 Introduktionsdag och 2 Utbildningsdagar i ABFT
med Magnus Ringborg och Sandra Nilsson      

För åttonde gången anordnar GCK
utbildningsaktiviteter i Anknytningsbaserad familjeterapi. Utbildningen hålls på svenska med Magnus Ringborg.
Magnus har under många år haft ett nära samarbete med the Center for Family Intervention Science, Childrens Hospital of Philadelphia där han också är utbildad i Anknytningsbaserad familjeterapi.

Sandra Nilsson, socionom, leg psykoterapeut med inriktning familjeterapi/systemisk grund. Har arbetat på Bup i 16 år.
Är certifierad i ABFT sedan 2016. Handleder i familjeterapi och i ABFT i Region Skåne

ABFT har utvecklats som en manualiserad specifik metod för att behandla ungdomsdepression. Den är utprövad i flera studier i USA och Norge med goda resultat avseende depression och suicidalitet. Metoden har också anpassats till arbete med ångestproblematik. Studier som ska pröva ABFT förbereds nu i Skandinavien. Metoden bygger på anknytningsteori, familjepsykologi och strukturell familjeterapi. Läs mer i Israel, P & Diamond, G: Tillknytningsbasert familieterapi for deprimert ungdom, Fokus på familjen 2/2009 eller   www.research.chop.edu/programs/cfis/index.php
Under 2015 utkom på svenska; Anknytningsbaserad familjeterapi för deprimerade ungdomar av G. Diamond, G Diamond och S Levy, Studentlitterartur.

Magnus Ringborg, är leg psykolog, leg psykoterapeut och välkänd inom svensk familjeterapi som lärare, handledare, skribent, tecknare och föreläsare.
2013 blev han utsedd till Årets Familjeterapeut för sina insatser att sprida Anknytningsbaserad familjeterapi. Magnus har bl.a. gett ut boken Förändrande familjesamtal, Studentlitteratur.

1 dag Introduktion
Heldagsföreläsning om metodens teoretiska grunder och om forskningsresultat avseende både metodens effekter och om processer i terapin. Demonstration av de olika stegen i terapin via videoexempel.

2 dagar Utbildning
Träning i smågrupper med rollspel. Vi räknar med att denna del kommer att bli fulltecknad, så anmäl dig snabbt.
För att få ut det mesta av träningen behöver du, förutom att ha deltagit på introduktionsdagen, också ha någon form av systemisk/narrativ utbildning, grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 eller annan psykoterapeututbildning, helst i familjeterapi. Alternativt att du har praktisk erfarenhet i att arbeta med familjer.

Tid
september är fullbokat 
Introduktionsdag      14 september kl. 09.00-16.00
Utbildningsdagar      15-16 september kl. 09.00-16.00

oktober är fullbokat
Introduktionsdag      19 oktober kl. 09.00-16.00
Utbildningsdagar      20-21 oktober kl. 09.00-16.00

Plats
Introduktionsdag september och oktober:

Utbildningsdagar september och oktober:
GCK, Briggenhuset, Fjärde Långgatan  5, Göteborg

Kostnad
Introduktionsdag  1 200 kr (moms 300 kr tillkommer)
Utbildningsdagar  3 200 kr (moms 800 kr tillkommer)
Introduktionsdag + två Utbildningsdagar 4 400 kr (moms 1 100 kr tillkommer)
I kostnaden ingår även kaffe fm/em.

Anmälan
Anmälan är bindande (annan deltagare kan överta plats)
Sista anmälningsdatum 30 augusti 2021
Anmäl dig här!

Ytterligare information
Ulla Westling Missios 070-352 72 91
eller GCK’s sekr. Eva Hellberg info@gck.nu

En  2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på
Systemisk Narrativ Grund
(Steg1) motsvarande 45hp,
Inriktning Familj- och Nätverksarbete
Start ht 2021
Kursplan >> läs här

5 dagar Ledarskapsutbildning
ht 2021

1-årig Handledarutbildning med inriktning på handledning av familjehem
Start vt 2021

Uppdragsutbildningar på Systemisk Narrativ Grund:
– Borås kommun inom Socialtjänsten 2018 – 2023
– Svenljunga kommun vt 2020 – ht 2022

 

How we can improve our perception of the complexity we live within, so we may improve our interaction with the world ?”

 

 

Kommunikation inom och mellan Levande system

Temat för denna workshop kommer att vara kommunikation i Levande system. Nora Bateson förvaltar och vidareutvecklar det systemteoretiska arvet från sin far Gregory Bateson. Hon har grundat – och är ledare för The International Bateson Institute, med säte i Stockholm. Nora är en mycket uppskattad filmskapare, författare, lärare, forskare och föreläsare runt om i världen.
På flera internationella familjeterapikonferenser har hon varit en av huvudtalarna och hon har gjort en film om sin far Gregory där hon från dotterns perspektiv förklarar och utvecklar faderns idéer om An Ecology of mind. På The International Bateson Institute bedrivs idag forskning och utvecklingsarbete utifrån Warm Data perspektivet, ett forskningssammanhang som involverar forskare, konstnärer och andra professionella.

Hon kommer på denna workshop ta oss med på en spännande och hisnande resa, teoretiskt och existentiellt. Med relationella, kontextuella utgångspunkter hjälper hon oss att spänna bågen och utmana vår gängse syn på verklighet, utveckling, orsakssamband och linjära förklaringsmodeller. Hennes sätt att föreläsa gör att man fascineras av både det enkla och det komplexa i hur allt levande hänger samman. Hon illustrerar sina föreläsningar med exempel och vackra metaforiska bilder hämtade från naturen.

Vi, liksom Nora själv, ser med nyfikenhet och glädje fram emot detta möte tillsammans med er i Göteborg! Ni hittar två av Noras artiklar om Warm data och Symmathesy under fliken ”Artiklar” på vår hemsida www.gck.nu

Tid  14 maj 2018 kl. 09.00-16.00

Plats  Burgårdens konferenscenter, Göteborg

Kostnad  1 200 kr (moms 300 kr tillkommer)
I kostnaden ingår för- och eftermiddagskaffe

Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den 5:e personen går gratis

Anmälan Maila namn och fakturaadress senast 15 april 2018 till info@gck.nu eller via hemsidan  Anmälan är bindande

Ytterligare info Kontakta Hedvig Westerström, 070 799 52 28 eller
Eva Hellberg info@gck.nu

Personligt Professionellt Förhållningssätt och Bemötande

GCK arrangerar en grundutbildning i Narrativ praktik. Utbildningen riktar sig till professionella inom människovårdande yrken såsom; socialtjänst, psykiatrin, skola/skolhälsovård, behandlingshem, boenden för ensamkommande m.fl.

Narrativ betyder berättande och narrativ praktik utgår från perspektivet att berättelser ger våra liv form och struktur. Vi utgår från perspektivet att de berättelser människor har med sig, om sig själva och andra, har en verklig effekt på våra liv och formar vår identitet. Ofta möter vi människor som bär på ’problemtyngda’ berättelser om sig själva, vilka dessvärre har en tendens att dölja förmågor och möjligheter att komma vidare.

Syftet med kursen är att deltagarna skall erhålla:

  • Kunskap kring vad ett narrativt förhållningssätt innebär i mötet med de människor man kommer i kontakt med i sitt arbete.
  • En ökad förståelse och kunskap kring bemötandets betydelse i interaktionen med andra och hur man kan skapa respektfulla, inkluderande och hoppfulla möten.
  • Få tillgång till centrala narrativa utgångspunkter och metoder användbara i det personligt professionella mötet; externalisering, dekonstruktion, personlig agens, ställningstaganden, ’dubbelt lyssnande’, ’livsklubb’…etc
  • Kunskap om och ökad medvetenhet om sin egen personliga/professionella stil.
  • Koppla det professionella arbetet till etik/värdegrund och den politiska/samhälleliga dimensionen.

Kursupplägg
Vi varvar genomgång av teoretiska utgångspunkter i ett narrativt förhållningssätt med praktiska övningar.
Kursplan finns att tillgå då anmälan gjorts.

Tid
Utbildningen startar med två heldagar den 29–30 augusti 2018
Övriga datum är onsdagar: 26/9, 24/10, 21/11, 19/12

Plats
GCK´s lokaler på Fjärde Långgatan 5, Göteborg

Kostnad
14 250 kr (25% moms tillkommer)

Kursansvariga
Jonas Karlsson, socionom, leg psykoterapeut, 073-230 86 30
Emma Thorén, socionom, leg psykoterapeut,  076-081 17 60

Anmälan görs via hemsidan eller info@gck.nu senast 8 juni 2018
Ange namn och fakturaadress  Anmälan är bindande!

Ytterligare info
Kontakta Eva Hellberg: info@gck.nu eller kursansvariga vid frågor

Personligt Professionellt Förhållningssätt och Bemötande
Sex heldagar med start ht 2018

GCK arrangerar en grundutbildning i Narrativ praktik. Utbildningen riktar sig till professionella inom människovårdande yrken såsom; socialtjänsten, psykiatrin, skolan/skolhälsovården, behandlingshem, kyrkan, boende för ensamkommande m.fl.

Syftet med kursen är att deltagarna skall erhålla:

  • kunskap kring vad ett narrativt förhållningssätt innebär i mötet med de människor man kommer i kontakt med i sitt arbete.
  • en ökad förståelse och kunskap kring bemötandets betydelse i interaktionen med andra och hur man kan vara med om att skapa allians.
  • få tillgång till centrala narrativa metoder användbara i det personligt professionella mötet.
  • kunskap om teoretiska narrativa utgångspunkter.
  • kunskap om och ökad medvetenhet om sin egen personliga/professionella stil.

Narrativ betyder berättande och narrativ praktik utgår från perspektivet att berättelser ger våra liv form och struktur. Vi utgår från perspektivet att de berättelser människor har med sig om sig själva och andra, har en verklig effekt på våra liv och formar vår identitet. Ofta möter vi människor som bär på ’problemtyngda’ berättelser om sig själva, vilka dessvärre har en tendens att dölja förmågor och möjligheter att komma vidare. Vi kommer i utbildningen arbeta med hur vi med ett nyfiket narrativt förhållningssätt kan bemöta människors livsberättelser och hitta vägar vidare i möten kopplade till människors intentioner, drömmar och förmågor.

Kursupplägg Vi varvar genomgång av teoretiska utgångspunkter i ett narrativt förhållningssätt med praktiska övningar. Deltagarna förväntas använda sig av sitt eget professionella sammanhang såväl under kursdagar som i hemuppgifter. Kurslitteratur förekommer.

Kursen omfattar sex heldagar (09.00-16.00). Kursplan finns att tillgå då anmälan gjorts.

Tid
Utbildningen planeras starta ht 2018

Plats 
GCK´s lokaler i centrala Göteborg

Kostnad
12 000 kr (moms tillkommer med 3 000 kr)

Kursansvariga
Jonas Karlsson, socionom, leg psykoterapeut
Emma Thorén, socionom, leg psykoterapeut

Anmälan
Maila namn och fakturaadress senast 15 juni 2018 till info@gck.nu
Anmälan är bindande

Ytterligare info
Eva Hellberg               info@gck.nu
Emma Thorén            076-08 11 760
Jonas Carlsson           073-230 86 30

 

Utvärdering av familjebehandling
– en modell för att få med familjens röst
27 okt 2021 Mötesplats,
Göteborgs Föreningscenter
Lisa Koser/Luke Sheahan
Feedback Informed Treatment 11 januari 2022
Burgårdens Konferenscenter
Göteborg
Scott D Miller

 

Utbildningar 2021/2022

Datum

Plats

Lärare

 

Pågående
Ledarskapsutbildning 5 dagar
start ht 2020
Utbildningen pausad och framflyttad till ht 2021
pga pandemin…..

Ledarskapsutbildning start vt2022
utifrån tillit, dialog och samverkan
   5 dgr

ht 2021:
Uppdatering av Dag 1 och 2:
9/9 via zoom
Dag 3: 24/9
Dag 4: 22/10
Dag 5: 19/11….

vt 2022:
25/1, 25/2,
25/3, 22/4, 20/5

 

Zoom-möte 9/9

Briggen
4:e Långg. 5
Göteborg

Briggen
4:e Långg. 5
Göteborg

Hedvig Westerström /
Hilde Rikter Svendsen
ABFT Introduktion och Utbildningsdagar
2 utbildningstillfällen ht 2021
ht 2021:
14 och 15-16/9
samt
19 och 20-21/10
Briggen
4:e Långg. 5
Göteborg
Magnus Ringborg/ SandraNilsson
Start Steg 1, ht 2021 termin 1av4
2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning
på Systemisk Narrativ Grund
ht 2021:
6-7/9, 4-5/10,
8-9/11, 6-7/12

Briggen
4:e Långg. 5
Göteborg
Ilze Norman /
Lars Vennman
Pågående 1-årig Handledarutbildning
med inriktning på handledning av familjehem, start vt 2021
ht 2021:
22-23/9, 20-21/10,
17-18/11, 15-16/12
Digital plattform Monica Möllerstrand/
Jonas Karlsson
Feedback Informed Treatment, FIT
Advanced Intensive Training
Deliberate Practice
vt 2022:
12-14 januari 2022
17-19 januari 2022

Scandic Opalen,
Göteborg
Scandic Opalen, Göteborg

Scott Miller/
SusanneBargmann
Scott Miller/Daryl Chow