Uppdragsutbildning

1-årig utbildning

Mentaliseringsbaserat Multi Familjearbete
Denna 8 dagars utbildning vänder sig till lärare och andra professionella som arbetar med elever och föräldrar i vanliga skolor, heldagsskolor, familjeinstitutioner, familjecentraler, familjeförskolor. Utbildningen innebär en utveckling av arbetssätt med flera familjer samtidigt – Mentaliseringsbaserat Multi familjearbete. Det har visat sig att familjeklass och familjesamarbete är en mycket bra modell för barn med olika svårigheter. Arbetet syftar till att förbättra elevens inlärning och trivsel i klassen genom ett tätare samarbete mellan hem och skola. Både elever och föräldrar ges möjlighet till utveckling. Föräldrarna får stöd av både lärare och andra professionella, men även av andra föräldrar med liknande svårigheter. Eleven går kvar i sin vanliga klass men går till familjeklassen en eller två halvdagar i veckan.

Moment i utbildningen
– Skapa ett sammanhang för förändring – en överblick

– Förstå den komplexa och specialiserade teorin i Marlboroughmodellen/Mentaliseringsbaserat Multi familjearbete

– Förstå vikten av reflekterande förhållningssätt och reflexivitet i relation till övningar och aktiviteter i det
Mentaliseringsbaserade Multi Familjearbetet

– Inse vikten av tydlig kommunikation och förmåga att skapa olika sorters aktiviteter för att engagera barn, familjer, skola och
hälsovård med en tydlig förståelse för kulturella olikheter.

I Storbritannien, Danmark och Norge har utvecklingen av familjeklasser pågått under många år och med mycket lyckade resultat. Verksamheten har uppskattats av professionella och väckt ett stort politiskt intresse. Familjeklass som form har visat sig vara kostnadseffektivt både på kort och på lång sikt. Dessutom bryter det en destruktiv spiral för alla inblandade.

I Göteborg har en skola inom sdf Norra Göteborg arbetat med familjeklass under ett antal år och kunnat se mycket goda effekter av arbetet för eleverna och deras föräldrar. De kommer under utbildningen att dela med sig av sin erfarenhet och inspirera till att starta Familjeklass.

Plats              GCK’s lokaler på Landeriet, Södra Vägen 61, 412 54 Göteborg

Kostnad        17 000 kr (moms tillkommer med 4 250 kr)
fördelat på 2 terminer blir kostnaden 8 500 kr (+ moms 2 125kr)/termin

Kurslärare   Ulla Hansson och Ulla Westling Missios, GCK

Utbildningen startar med min 12 deltagare. Anmälan är bindande vid avbokning senare än fyra veckor.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i ledande ställning och vill utveckla hur du i vardagen kan använda ett systemiskt förhållningssätt i ditt arbete som ledare, projektledare, processledare, kvalitetsutvecklare etc eller som intern eller extern konsult.

Vi tror att du som kan vara intresserad av utbildningen har:

·  egen lång erfarenhet av arbete med organisationer och vill lära mer om hur ett systemiskt förhållningssätt kan användas i det arbetet

·  egen lång erfarenhet av tillämpning av ett systemiskt förhållningssätt i arbete med individer och grupper och vill lära mer om hur du kan arbeta med hela organisationer och andra större system.

Du har bl.a. till uppgift att förmedla förväntningar, mål och ramar, så att organisationen och medarbetare kan utföra och koppla sina uppgifter till organisationens mål. Utbildningen ger dig förutsättningar och verktyg för att göra detta.

Utbildningen bygger på genomförandet av uppgifter/projekt i den egna arbetsplatsen.

I uppgifterna/projekten kopplar vi ihop systemisk teori med praktik för att få lärande-erfarenheter från det vardagliga praktiska arbetet.

Exempel på lärandemål:

·  Lärandemålen siktar mot en utveckling av den egna identiteten som ledare i olika sammanhang och under en kontinuerlig förändring av organisationer i vårt samhälle.

·  Lärandemålen omfattar en förståelse av hur samhälle, organisation, personer i ledande ställning och medarbetare berörs av förändringar.

·  Lärandemålen omfattar en medvetenhet om de komplexa sammanhang man som ledare verkar i.

Omfattning: Utbildningen omfattar 15 dagar fördelade på 8 tillfällen över två terminer.

Kursplats:      Landeriet, Södra vägen 61, 412 54 Göteborg

Kostnad:         38 000 kr (moms 9 500 kr tillkommer)

Kursledare:    Håkan Sundkvist       070-562 31 50     hakan@systemicworkers.com

MSc i Ledarskap och organisationsutveckling, EMCC-coach, handledare

Kursen startar vid minst 12 deltagare anmälda.