GCK’s Steg 1 utbildning

Kursplan

Utbildningen syftar till att kursdeltagarna fördjupar sina kunskaper och färdigheter inom sitt yrke till ett psykoterapeutiskt arbetssätt.

Utbildningen syftar till att utveckla kunskaper i familjeterapeutiskt arbete ur ett systemiskt narrativt perspektiv samt integrera teorin i det praktiska arbetet på den egna arbetsplatsen.

Att ge kompetens att arbeta självständigt under handledning.

Utbildningens mål
Att ge en orientering om olika familjeterapeutiska inriktningar, skolbildningar samt evidensbaserade metoder.

Att ge en orientering om olika familjeterapeutiska tillämpningsområden.

Att ge kunskaper om familjers och individers utveckling.

Att ge kunskaper om hur ett systemiskt narrativt förhållningssätt kan tillämpas i arbete med individer, par, familjer och större system.

Att utveckla sin förmåga att arbeta psykoterapeutiskt under handledning samt sin förmåga att arbeta i team.

Att i det psykoterapeutiska arbetet kunna utveckla en feedbackkultur:

  • där individens, parets, familjens röst uppmärksammas och tas till vara
  • alliansbyggandet fokuseras
  • där terapeutens egna förmågor blir synliga och kan utvecklas.

Att utveckla sin mentaliserande förmåga i det terapeutiska mötet.

Att ge kunskap om ett vetenskapsteoretiskt tänkande och utveckla en förmåga att skriva och granska rapporter.

Ingående delkurser
Introduktion i systemiskt narrativt synsätt
Utvecklingspsykologiskt perspektiv
Systemisk narrativ teori och metod
Etik
Vetenskapsteori och kunskapsproduktion
Klinisk Handledning
Familjeterapeutiska tillämpningar

Arbetsformer
Föreläsningar, övningar, litteraturseminarier, föredragning av eget arbete, loggbok kring eget lärandet, klinisk handledning samt handledning på uppsatsskrivande.

Utbildningen är:
År 1 upplagd med två kursdagar/månad (mån-tis) sammanlagt 18 dagar.

År 2 sker en fördjupning av det teoretiska lärandet (10 dagar) i kombination med kliniskt arbete med individer, par och familjer under handledning (15 dagar) samt uppsatsskrivande.

Examinationsformer
År 1 muntlig presentation samt skriftlig dokumentation – fokus eget lärande under utbildningsåret

År 2 uppsatsskrivning med muntlig presentation av uppsats, det skriftliga arbetet godkänns av extern examinator

Målgrupp
Den grundläggande psykoterapiutbildningen riktar sig till personer med utbildning i och praktisk erfarenhet av människovårdande yrken.

Utbildningsarrangör
Samma utbildning som ovan har tidigare sedan 1999 arrangerats av Familjeterapeuterna Korsvägen och sedan 2014 ges den av Göteborgs Centrum för kompetensutveckling AB (GCK AB).

Samtliga ingående lärare och handledare kommer från Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling och är legitimerade psykoterapeuter, de kliniska handledarna är psykoterapihandledarutbildade.

Efter genomgången utbildning utfärdas intyg på motsvarande
steg 1-utbildning.

Utbildningslokaler:
Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK AB)
Briggen, Fjärde Långgatan 5 i Göteborg.