Syftet är att erbjuda möjligheter för familjer med olika typer av problem och svårigheter att mötas för att få hjälp tillsammans med andra familjer och   professionella.

Modellen innebär att maximalt 5 familjer möts vid några tillfällen för att arbeta tillsammans. Några professionella håller i och tar ansvar för det gemensamma arbetet.

Syftet är att:

  • Ta hjälp av andra familjer med liknande dilemman och dela erfarenheter
  • Hitta nya lösningar på problem, familjemönster och interaktioner
  • Bryta känsla av social isolering och stigmatisering – som familj är man inte ensam om att ha problem
  • Skapa sammanhang för att möjliggöra förändring. Genom arbetssättet öppnar familjerna upp sig för förändring, blir mindre försvarsinställda

Närvaron av andra familjer med liknande dilemman innebär att familjer hjälper varandra för att hitta lösningar, dela idéer och råd och ge varandra feedback inom gruppen.

Vi utgår från vardagliga situationer som vi kan rollspela eller diskutera på olika sätt för att upptäcka nya lösningar på svåra familjemönster och kommunikationsmönster.

Det professionella teamet som arbetar med detta är under  uppbyggnad. I teamet finns kompetens inom barn- ungdoms- och vuxenpsykiatri, socialt arbete och familjeterapi.

Ansökan till oss går genom Socialtjänsten. Kontakt med socialsekreterare är en förutsättning för denna form av bistånd.

Omfattning   4 – 8 familjer träffas i en grupp under 4 halvdagar

Kostnad   2 100 kr per familj och halvdag (25 % moms tillkommer)

Processledare   2 ledare vid varje tillfälle

Kontaktperson   Lars Vennman