Nyheter


Frigörelse och Narrativ Praktik:
– att arbeta med marginaliserade unga människor för att befria dem från oönskade identiteter.

Gillian Hughes är klinisk psykolog och systemisk psykoterapeut som driver London Clinical services at Freedom from Torture, en brittiskbaserad organisation för människorättsvälgörenhet.

Tidigare arbetade hon med människor i utsatta bostadsområden inom allmänna hälso- och sjukvården i Londons inre stadsdelar. Hon har arbetat med människor i alla åldrar och särskilt med barn och familjer i områden med flyktingar.

Under 2016 var hon med och startade the Refugee Resilience Collective, en grupp terapeuter som erbjuder känslomässigt stöd till flyktingar och volontärer i lägren i norra Frankrike. Hon erbjuder utbildning i detta förhållningssätt. Gillian är lärare vid Institutet för Narrativ Terapi. 

Gillian har utvecklat en metod för att stödja det emotionella välmåendet hos dem hon arbetar med genom att kombinera narrativ metod (inklusive the ‘Tree of Life’) med frigörande psykologi. Genom dessa metoder kan unga människor klara av att utforska sina erfarenheter kring trauma, förlust och förföljelse på ett sätt som kan hjälpa dem att återknyta till positiva identiteter och bygga kontaktnät för stöd. Hon har använt film och skrivit avhandlingar för att möjliggöra för människor att själva kunna skapa sin egen historia och genom en stark ståndpunkt få dem att hjälpa andra.

Syftet med workshopen är att:

 • Introducera deltagarna till de viktigaste principerna av frigörande psykologi och narrativa metoder.
 • Utforska hur välmående kan förstärkas genom vad Paulo Freire nämner som en ’sann dialog’.
 • Illustrera hur film och dokument kan användas för att underlätta unga människors positionering i förhållande till makt, styrka och gemenskap.
 • Bjuda in deltagarna i workshopen till dialog kring hur dessa övningar kan vara relevanta i deras eget arbetssammanhang och liv.

Tid                      
17 maj 2019, kl. 09.00-16.00

Plats                   
Göteborg (lokal anges senare)

Kursspråk          
Engelska

Kostnad             
1 200kr (moms 300kr tillkommer)
I kostnaden ingår för- och eftermiddagskaffe 
Var femte deltagare i arbetsgrupp går gratis.
Antalet platser är begränsat


Anmäl dig här!          
Maila namn, mailadress och fakturaadress senast 15 april 2019                    Anmälan är bindande

Ytterligare info   Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

Att bli sin egen förebild  (Fullbokat)

Kerstin Mårtensson och Anna Garfalk 
familjebehandlare på spädbarnsverksamheten i Lundby stadsdel

En presentation av Spädbarnsverksamheten i stadsdelen Lundby, Göteborg. Verksamheten är en gruppverksamhet som syftar till att stärka det späda barnets anknytning till sin/sina föräldrar. Vi vill med den form och det innehåll i verksamheten vi har, skapa utrymme och förutsättningar för ett gott samspel mellan barn och föräldrar.

Vi använder främst samspelsmetoden Marte Meo som en grund, både teoretiskt och praktiskt. Förutom att alla föräldrar erbjuds att ”filmas” enligt metoden, har Marte Meo
gett oss en grund för vårt arbete i verksam-heten i stort. Hur det lilla barnet utvecklas i samspel med sin förälder, men också hur den vuxne utvecklar sitt föräldraskap genom att vi uppmärksammar och sätter ord på det positiva samspelet. Vi har med oss de så kallade dialogprinciperna från morgonens första möte vid ytterdörren ända till sången: ”Nu är det slut för idag…” Det här vill vi på fredagsseminariet den 22 mars berätta, visa film och samtala om.

Plats     Fjärde Långgatan 5

Tid        kl. 13.00-15.00

Fri entré och fika

Anmälan görs till Eva Hellberg info@gck.nu 

Välkommen!

1-årig Handledarutbildning
med inriktning på handledning av familjehem

Fortbildning för familjehemssekreterare/familjehemskonsulenter
med fokus på handledning av familjehem motsvarande 15 högskolepoäng

Start vt 2022

Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK AB) kommer under våren 2022, att för andra gången, starta 1-årig Familjehemshandledarutbildning för familjehemssekreterare/
familjehemskonsulenter.

Vi har under åren 2004 – 2017 erbjudit en 2-årig Familjehemshandledarutbildning utvecklad tillsammans med Göteborgs Universitet och familjehemssekreterare från Göteborgs stad.
Nu har vi tagit med oss dessa erfarenheter och skapat en 1-årig handledarutbildning som beräknas motsvara 15 högskolepoäng.

Utbildningen omfattar totalt 16 heldagar som ges en gång i månaden, två dagar i följd, under ett år med start i mars 2022. Vi tänker oss max 20 deltagare i gruppen.

Utbildningen innehåller bland annat teorier kopplade till familj och familjehem samt handledningsteori och metodik utifrån ett systemiskt narrativt perspektiv.
Teoriavsnitt varvas med praktiska övningar, diskussioner, videoexempel med mera.
Hemuppgifter ges emellan kursdagarna.
Deltagarna förväntas föra loggbok över sin lärprocess under utbildningen.

I utbildningen ingår handledning på eget arbete i mindre grupp. Handledningen utgår ifrån deltagarnas inspelade videosekvenser eller kan vara i form av direkthandledning.

Kursansvariga är Monica Möllerstrand och Jonas Karlsson som båda är socionomer och
leg psykoterapeuter med handledarutbildningar och lång erfarenhet av handledning inom området.

Tid
vt och ht 2022

Kostnad
18 000 kr plus moms per termin (totalt 2 terminer).
Rabatt om 3 eller fler från samma arbetsplats.

Lokal
GCK’s lokaler på Fjärde Långgatan 5 i Göteborg

Information/kontakt

Monica Möllerstrand

Jonas Karlsson

 

Anmälan
Senast 2022-01-15   www.gck.nu/anmalan

Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling                        
Inbjuder till en workshopdag med Scott D. Miller 

Vad är verksamt i psykosocialt behandlingsarbete?

Grunderna i ett feedback-informerat arbetssätt, FIT

Den här workshopdagen med Scott Miller vänder sig till dig som vill få en fördjupad kunskap om det som är verksamt i en samtalskontakt/förändringsarbete och vill utveckla din förmåga att skapa allians med dina klienter samt lära dig att använda olika feedbackverktyg (ORS, SRS skalorna) för att förbättra behandlingen/resultatet.

Scott Miller kommer att presentera verktyg som är baserade på idén om praktikbaserad evidens, d.v.s. klientens egen bedömning av vad som är verksamt i samtalen/kontakten.
Med instrumenten ORS- och SRS-skalorna för klientstyrning och resultatutvärdering som Scott Miller använder, erhålls bättre samarbete och resultat.

Scott Millers föreläsningar, utbildningar och workshops runt om i världen är mycket uppskattade och han är känd för sitt engagerande och humoristiska sätt att presentera sitt material.
Scott Miller är bl.a. författare till böckerna The heroic client (2000), The heart of change: What works in therapy (1999).
Scott D. Miller är en internationell forskare, föreläsare, professor och skapare av FIT och grundare av ICCE,  (International Center for Clinical Excellence).

GCK har samarbetat med Scott Miller i över tio år och tillsammans arrangerat många olika uppskattade workshops och längre utbildningar. Många medarbetare från olika enheter inom socialtjänsten, psykiatrin, primärvården, olika behandlingsinstitutioner, skola/elevhälsa håller idag på att implementera ett feedback-informerat arbetssätt, FIT.

Workshopen vänder sig till socialsekreterare, behandlare, terapeuter, boendepersonal och alla som vill utveckla verktyg för utvärdering och kvalitetssäkring av sitt arbete samt sin egen professionalism.

Läs här om:
Advanced Intensive Training FIT 12-14 januari 2022
Deliberate Practice 17-19 januari 2022

Tid 
11 januari 2022, kl. 09:00-16:00

Plats
Göteborg

Kursspråk  
engelska och svenska, Scott talar utmärkt svenska

Kostnad   
1 260 kr (moms 315 kr tillkommer)
I kostnaden ingår för- och eftermiddagskaffe
Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den 5:e personen går gratis

Antalet platser är begränsat.

Anmäl dig här senast 1 november 2021
Anmälan är bindande

Ytterligare info    Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

Scott D. Miller, USA och Susanne Bargmann, Danmark

För nionde gången arrangerar GCK denna uppskattade utbildning, Advanced Intensive Training Feedback Informed Treatment (FIT) i Göteborg, för dig som tidigare deltagit i en workshop
med Scott Miller.

Utbildningen kommer att ge en fördjupad kunskap om principerna och praktiken bakom FIT. Du får möjlighet till att inspireras och få fler verktyg och djupare förståelse för hur du kan skapa en ”feedback kultur” tillsammans med dem du arbetar med.

Scott Miller har under flera år samarbetat med Susanne Bargmann, som genom åren bl.a. utvecklat användningen av modellen. Tillsammans är de mycket inspirerande och energigivande föreläsare.

Deltagarantalet är begränsat till mellan 40 personer, vilket innebär att lärandet blir personligt med fokus på dina förmågor och din förståelse i att använda FIT i ditt eget sammanhang. Deltagarna förväntas läsa ett antal artiklar och manualer innan utbildningen startar. Utbildningsmaterial kommer att mejlas ut innan kursdagarna till dem som anmält sig.

Utbildningen syftar till att:

 • Ge fördjupade kunskaper om det som är verksamt i ett psykosocialt förändringsarbete (evidensbaserade gemensamma faktorer).
 • Utveckla din förmåga i att skapa allians – som är en gemensam framgångsfaktor för olika terapeutiska orienteringar/skolor och för olika sorters problematik i mötet med klienter.
 • Lära dig att använda olika feedback-verktyg (ORS, SRS, CORE och
  OQ 45) för att förbättra behandlingen.
 • Utveckla dina resultat som behandlare, genom att avläsa klientens utvecklingskurvor.
 • Utveckla din förmåga att analysera forskningsresultat och hur du kan göra adekvata bedömningar utifrån klientens och den behandlande relationens utveckling.

Tid
12-14 januari 2022, kl. 09.00-16.00  (3 dagar)

Plats
Scandic Opalen, Göteborg

Kursspråk
Engelska och svenska, Scott talar utmärkt svenska

Kostnad
10 500 kr (moms 2 625 kr tillkommer)
I kostnaden ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch

GCK anordnar en fest för deltagarna på kvällen dag två.

>>Anmälan
oss tillhanda senast 1 november 2021
Anmälan är bindande (kan överlåtas till annan deltagare)

Ytterligare infoKontakta Eva Hellberg info@gck.nu

Scott D. Miller, USA och Daryl Chow, Australien

Deliberate Practice – Ett sätt att utvecklas och förbättra sin egen behandlingsförmåga

Scott D Miller

Daryl Chow

GCK är stolta över att för första gången kunna erbjuda denna unika tredagars utbildning i Deliberate Practice (Målmedveten träning) i samarbete med Scott Miller och Daryl Chow.

Professionell utveckling är centralt för de flesta av oss i en livslång yrkesutövning. Forskning visar att vi kan utvecklas som behandlare och att det kräver en målmedveten träning.

Scott Miller och Daryl Chow kommer under dessa tre dagar att steg för steg inspirera dig i hur du kan förbättra din kliniska praktik, att du allt mer kan anpassa och samskapa din behandling efter klientens/patientens behov.

Under dagarna kommer du kunna fördjupa din egen kunskap och dina möjligheter att:

 • Bli bättre i mötet med klienter/patienter.
 • Förbättra din förmåga att engagera klienter att försöka undvika ”drop outs” (avbrott) samt att fler känner sig hjälpta av behandlingen.
 • Utveckla och upprätthålla en professionell plan för din egen utveckling.

Scott D. Miller är professor, författare, föreläsare, skapare av FIT och grundare av ICCE -The International Center for Clinical Excellence.

Daryl Chow är psykolog, forskare och en mycket uppskattad föreläsare. Daryl har forskat på vilka faktorer som gör att patienter tillfrisknar.

Scott Miller och Daryl Chow är gemensamma författare till en ny bok
”Better Results” – Att använda Deliberate Practice för att förbättra sina resultat!

Antalet platser är begränsat till 40 personer, först till kvarn gäller.

Tid 
17-19 januari 2022, kl. 09:00-16:00

Plats  
Scandic Hotel Opalen, Göteborg

Kursspråk
Engelska och svenska, Scott talar utmärkt svenska

Kostnad
10 500 kr (moms 2 625 kr tillkommer)
I kostnaden ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch

>>Anmälan
Senast 1 november 2021
Anmälan är bindande

Ytterligare info Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

Två innehållsrika utbildningsår har nått sitt slut.
Med stolthet och glädje har vi nu examinerat våra deltagare på GCK’s Grundläggande Psykoterapiutbildning på Familjeterapeutisk Grund, steg 1.
Nu kan dom bedriva psykoterapi under handledning men framför allt har dom skaffat sig massor av förmågor och kunskap som kommer till nytta i deras jobb med människor i olika livssituationer.

Som kurslärare och handledare är det också med visst vemod vi skickar iväg våra familjeterapeuter.
Men vi vet att dom kommer att berika de sammanhang dom arbetar i, med sina systemiska narrativa kunskaper och alla de förmågor och all den kreativitet de utvecklat.

Lycka till!

 

 

 

 

 

 

Nu håller vi tummarna för att restriktionerna kommer att lätta för den här gången och satsar lite extra på fredagsseminarier (live, i våra lokaler i Briggen) i höst. Vi har fokuserat på att ge ledare och chefer lite extra påfyllning och har därför satt in tre seminarier som vi hoppas ska kunna inspirera och ge möjlighet till reflektion tillsammans med kollegor från andra stadsdelar eller verksamheter.
Om restriktionerna trots allt håller i sig kommer dessa seminarier att ges digitalt via zoom. Fredagsseminarierna är som vanligt kostnadsfria och Anmälan görs genom att mejla info@gck.nu ange namn, mejladress och arbetsplats samt datum för vald workshop.
OBS! Det brukar vara hårt tryck att få delta så vänligen avanmäl er om ni får förhinder, så kan någon från kölistan få möjlighet att delta istället. Max 25 deltagare.

Relationell kapacitet
– hur skapa effektiva samarbetsrelationer
15 oktober FULLBOKAT och 3 december Fåtal platser kvar 2021, kl. 13.00 – 15.30

De flesta håller med om att god samverkan är avgörande för att erbjuda effektiva tjänster inom vård, skola och välfärdssektorn.

Trots goda intentioner har det visat sig vara svårt att få samverkan att fungera i praktiken, särskilt kring de brukare som tar mest resurser i anspråk och kräver som mest samverkan.

Baserat på många års forskning och praktisk erfarenhet har den danska konsultgruppen Joint Action Analytics utvecklat ett nytt sätt att tänka kring samverkan som utgår från begreppet Relationell Kapacitet. Förhållningssättet vilar på systemisk/narrativ grund och är både genomgripande och praktisk till sin natur. Relationell Kapacitet har fått stort genomslag i Norge och Danmark och introduceras nu i Sverige av GCK. På detta fredagsseminarium kommer vi både belysa tankarna bakom och den praktiska tillämpningen av detta nya spännande tankesätt.

Seminarierna hålls av två av följande personer:
Hilde Rikter-Svendsen, Kristoffer Nyman, Ulla Hansson,
Hedvig Westerström, Lars Ljungman. Alla är medarbetare på GCK.

Anmälan görs genom att mejla info@gck.nu
ange namn, mejladress och arbetsplats samt datum för vald workshop.

 

Barn och Ungdomar med problematisk skolfrånvaro

Kostnadsfritt webbinarium med

Rolf Agaton
10 september 2021, kl. 13.00-15.30

Problematisk skolfrånvaro är ofta förknippad med konflikter. Frustration, skamkänslor och beskyllningar är vanligt. När föräldrar upplever att vi samverkar i samhället runt omkring dem, kan de slappna av och släppa många frustrationer och lägga all kraft på att stötta sitt barn.

För att nå dit krävs samverkan mellan olika professioner inom skola, socialtjänst och andra aktörer. Man behöver verktyg och ett fokuserat förhållningssätt som skapar förtroende och lyfter skammen hos frustrerade föräldrar.
Man behöver verktyg och förhållningssätt som skapar förtroendefulla och framtidsinriktade dialoger med barnet.

Rolf är pedagog och handledare med påbyggnad i mänsklig kommunikation.
Han har en bakgrund som grundskollärare i 18 år. Vid början av 2000-talet väcktes intresset för att arbeta med de ”elever som utmanar”. Så småningom utvecklades det så att ”problemet” flyttade ut och fler elever stannade hemma. Då flyttade Rolf efter. Under tolv år har han arbetat mellan skola och socialtjänst, senast i Stenungsund i SKIFO (skola + IFO). Sedan fem år handleder han och föreläser i olika kommuner om hur fokuserad samverkan leder utvecklingen framåt när det gäller problematisk skolfrånvaro.

Kostnadsfritt webbinarium via Zoom.

Anmälan görs till info@gck.nu
Ange namn, mejladress och arbetsplats samt datum för seminariet.

Styrkan i Vi:et

– Om gruppbehandling för ungdomar
med sexuell övergreppsproblematik

Victoria Sandqvist och Jennie Isakzon
8 oktober 2021, kl. 13.00 – 15.00

På ungdomsmottagningen i Olskroken arbetar
Victoria Sandqvist och Jennie Isakzon bland annat med projektet ”Ung utsatt”.
Victoria som psykolog och Jennie som psykoterapeut.
Där har dom utvecklat en gruppbehandlingsmetod för ungdomar med sexuell övergreppsproblematik.
Något som är relativt ovanligt i Sverige jämfört med andra länder trots att forskning visar att gruppbehandling är effektiv vid PTSD och andra traumasymtom.

Projektet ”Ung utsatt” har funnits sedan 2014 på Göteborgs ungdomsmottagningar. Det riktar sig till tjejer, killar och icke-binära i åldern 13 – 24 år. I ”Ung utsatt” bedrivs behandlingsarbete både enskilt och i grupp och man har även som målsättning att öka kunskap och sprida information om sexuella övergrepp och dess konsekvenser.

Victoria och Jennie kommer att berätta om sina erfarenheter som gruppledare, om hur de har arbetat och varför. Om vilka teorier som väglett dem och något om vad forskningen säger om det här sättet att arbeta.

De vill framför allt dela med sig av vad gruppbehandling kan ge i form av igenkänning, minskad isolering, ökad trygghet och tillit till andra. Om vad man i gruppen genom feedback, stöd och förståelse kan få av andra som man delar erfarenheter med och om hur de gång på gång upplevt styrkan i Vi:et.

Vi hoppas kunna ha kostnadsfritt seminarium i GCK’s lokaler alternativt Webinar. Beslut om detta fattas efter sommaren.

Anmälan görs till info@gck.nu
Ange namn, mejladress och arbetsplats samt datum för seminariet.

Att möta barn och ungdomar som upplevt våld i hemmet  FULLBOKAT!

Kostnadsfritt Fredagsseminarium med
Susanne Ericson och Anders Smith Jonsson
12 november 2021, kl. 13.00 – 15.00

Susanne Ericson och Anders Smith Jonsson arbetar på Bojen, och är socionomer med lång erfarenhet av arbete med barn i utsatta livssituationer.

Bojen är en förening som startade 2004. Dit kommer barn och ungdomar som upplevt våld i hemmet och deras våldsutsatta förälder. Det är människor från hela staden, med olika socioekonomisk och etnisk bakgrund.

Arbetssättet innefattar pedagogisk gruppverksamhet för barn och förälder.
Syftet med barnens gruppverksamhet är att de ska få sina behov uppmärksammade och bemötta och att de ska få redskap att hantera sina upplevelser. Parallellt hålls grupper för den våldsutsatta föräldern med fokus på föräldraskapet.

På Bojen erbjuder man också samtal för barn/ungdom och förälder gemensamt utifrån behovet av att bearbeta och hantera upplevelser av våld i hemmet.

De metoder man arbetar utifrån är Child Parent Psychotherapy (CPP) för barn mellan 0 – 6 år tillsammans med förälder och Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) för barn och ungdomar 7 – 18 år och deras förälder.

Föreningens mål och syfte är också att bedriva utåtriktad verksamhet för att kunna påverka på strukturell nivå. Att delta i forskningsstudier har varit ett sätt att uppmärksamma behoven men också för att utveckla befintliga och nya insatser för målgruppen.

Susanne och Anders kommer att berätta om vilka erfarenheter de gjort under resans gång. Om vilka de möter, om hur behoven ser ut idag, vad som behöver utvecklas ytterligare och om hur yttre faktorer som lagstiftning och opinion påverkar den här målgruppen.

Anmälan görs till info@gck.nu
Ange namn, mejladress och arbetsplats samt datum för seminariet.

Ingegerd har för oss varit en inspiratör, med en förmåga att vara jordnära och mänsklig tillsammans med teoretisk expertis och nyfikenhet. Energisk, kraftfull och otroligt professionell vetenskapsperson. Hon var ett föredöme i familjeterapi, både med sin
Marte Meo inriktning samt att hon tidigt doktorerade i familjeterapi. Hon har varit en professionell förebild och som en kär vän för flera av oss. En människa med rötterna i
Slättens mylla och samtidigt skarp i den teoretiska sfären.

Tack Ingegerd för allt du bidragit med genom att du varit den du är.

Från oss alla på GCK