Välkommen till våra Fredagsseminarier!
Fredagsseminarierna startade vi med år 2014 som ett sätt att skapa ett forum för professionella att mötas och ta del av inspirerande presentationer av olika systemiska och narrativa idéer.

Fredagsseminarierna hålls vissa fredagar mellan kl. 13.00 – 15.00
(ibland t.o.m. kl. 15.30) på Briggen, Fjärde Långgatan 5 och vi bjuder på fika.
Seminariet är kostnadsfritt men man behöver anmäla sig för att vi ska veta hur många som kommer. På grund av storleken på lokal behöver vi begränsa antalet deltagare till 25 stycken och ”först till kvarn” gäller för anmälan. Kom ihåg att avanmäla dig om du får förhinder och inte kan gå. Vi upprättar reservlista och kan då erbjuda platsen till någon annan.

Läs om våra inplanerade fredagsseminarier
– välj dag i högerspalten >> 

 

___________________ ___________________ ___________________ ___

Tidigare fredagsseminarier

17 september 2021
Tillitsreformen och Jonna Bornemarks filosofi
Seminariet hålls av Hedvig Westerström och Lars Ljungman från GCK

10 september 2021
Barn och Ungdomar med problematisk skolfrånvaro
Rolf Agaton

12 mars och 23 april 2021
Hur når vi ”hemmasittare”
– barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro
Bodil Johansson

28 februari 2020
Familjevårdsstiftelsen – familjehemsvård i ett terapeutiskt sammanhang
Liv Bjerved, Bo Rundberg, Annika Dahlin, Tomas Carlsson, Maria Rosendahl och Ida Lindahl

6 december 2019
Narrativ praktik vid missbruksproblematik
Susanne Haglund och Ulla-Karin Littorin

29 november 2019
Samtal kring Barnorienterad Familjeterapi
Britt Olsson / Sara Pang

8 november 2019
Warm Data Lab med temat: Välbefinnande

Fredag 10 maj 2019
”Får man älska en förälder som har mördat?”
Anna Ekberg är familjepedagog och Line Fuchs är Verksamhetsledare på Solrosen som är en verksamhet som drivs av Göteborgs Räddningsmission och vars syfte är att ge stöd till barn och unga som har eller har haft en frihetsberövad familjemedlem.
Anna och Line berättar om barn och ungas upplevelser av att ha en frihetsberövad familjemedlem, tankar och känslor som ofta är knutet till det. De kommer att lyfta vikten av att barn får tillgång till information och eget stöd för att på så sätt avlastas i en ofta mycket utsatt livssituation. Under föreläsningen kommer de även att prata om vikten av stöd även för de vuxna runt barnet, samt om de olika delarna i det stöd som Solrosens verksamhet erbjuder.

Fredagsseminarium 22.mars.2019
Att bli sin egen förebild
Kerstin Mårtensson och Anna Garfalk familjebehandlare på spädbarnsverksamheten i Lundby stadsdel.
En presentation av Spädbarnsverksamheten i stadsdelen Lundby, Göteborg. Verksamheten är en gruppverksamhet som syftar till att stärka det späda barnets anknytning till sin/sina föräldrar. Vi vill med den form och det innehåll i verksamheten vi har, skapa utrymme och förutsättningar för ett gott samspel mellan barn och föräldrar.
Vi använder främst samspelsmetoden Marte Meo som en grund, både teoretiskt och praktiskt. Förutom att alla föräldrar erbjuds att ”filmas” enligt metoden, har Marte Meo gett oss en grund för vårt arbete i verksam-heten i stort. Hur det lilla barnet utvecklas i samspel med sin förälder, men också hur den vuxne utvecklar sitt föräldraskap genom att vi uppmärksammar och sätter ord på det positiva samspelet. Vi har med oss de så kallade dialogprinciperna från morgonens första möte vid ytterdörren ända till sången: ”Nu är det slut för idag…” Det här vill vi på fredagsseminariet den 22 mars berätta, visa film och samtala om.

Fredag 22 februari 2019
Ellen Abrahamsson regionchef från Frisk & Fri, Göteborg

– Riksföreningen mot ätstörningar!
Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening som startade redan 1983 i Stockholm och blev riksförening 2003 med stöd av Allmänna Arvsfonden. Idag finns den runtom i hela landet och syftar till att finnas överallt där det finns behov av stöd för de som är drabbade av ätstörningar och deras närstående.
Föreningens syfte och verksamhet bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att:
– stödja personer med ätstörningar och deras närstående
– arbeta förebyggande inom området
– påverka för bättre vård

Fredag 30 november 2018
Unga, Sex och Narrativa samtal
Kerstin Falk-Edwijn, Mitra Issa-Lavasani och Lotta Johansson har en grundläggande systemisk psykoterapiutbildning på GCK. De arbetar på ungdomsmottagning och är sexologiskt utbildade barnmorskor och har helhetsansvaret för unga patienter med sexuell problematik som kommer till mottagningen. Utifrån ett narrativt förhållningssätt undviker de problemfokus och arbetar identitetsskapande och normaliserande. I samspel med klienten utvecklas rikare berättelser som öppnar för nya handlingsmöjligheter. De utgår från ett salutogent perspektiv, stärker det som fungerar och arbetar både med individuella besök och i grupp.
Många av de unga har med sig berättelser som under lång tid format deras syn på sig själva och sin kropp. Att tala om problem i externaliserad form får klienten att känna mindre skuld och kan lättare reflektera över sitt förhållande till bekymren. Oavsett ungdomarnas sexuella dysfunktion har de en upplevelse av att vara ägare till problemet vilket påverkar dem på ett negativt sätt.

Fredag 16/11 2018
HJÄLPSAMHET – föräldrars upplevelse av hjälpsamma professionella
relationer när deras
barn använder droger
Mattias Gullberg
, en av medarbetarna på GCK och har tidigare arbetat på MiniMaria i Göteborg. Han kommer att gå igenom rapporten Hjälpsamhet som publicerades 2016. Studien bygger på intervjuer av tonårsföräldrar som har god erfarenhet av att söka hjälp och ta emot hjälp. Slutsatserna är formade som riktlinjer och förhållningssätt i mötet med familjesystemet. Rapporten finns att ladda ner som pdf-fil via Göteborgs stads hemsida.

Fredag 13/4 visning av Nora Bateson’s film om sin far Gregory Bateson
Nora har på flera internationella familjeterapikonferenser varit en av huvudtalarna.
Filmen hon gjort om fadern är från dotterns perspektiv där hon förklarar och utvecklar faderns idéer om An Ecology of mind.
Noras mycket uppmärksammade film är ca 1 timme. Efter filmvisningen gavs tillfälle att dela tankar med varandra, hur Noras idéer kan influera och inspirera oss, både personligt och professionellt.

Fredag 9/3 2018
Föräldraarbete som ger ringar på vattnet
Kerstin Thel
l är socialpedagog och arbetar som kurator på PAN (Partille alkohol och narkotikamottagning)/Puman i Partille. Tarja Heikkilä är socionom och arbetar som 1:e socialsekreterare i Vuxengruppen i Partille. De har arbetat fram en modell för att arbeta tillsammans med föräldrar som har ungdomar över 18 år som missbrukar narkotika. Praktiken är inspirerad av narrativt förhållningssätt.
Kerstin och Tarja inleder seminariet med att berätta om sitt upplägg. Därefter intervjuar Mattias Gullberg dem om deras erfarenheter och tankar. Mattias Gullberg är GCK-medarbetare och har handlett Kerstin och Tarja under deras inledande arbete.

Fredag 3/3 2017
Eva Jaksjö – Tina Kvihlén – Torbjörn Jansson
Att arbeta med familjer med späd- och småbarn”
De tre är ett team inom NU-Sjukvårdens BUP-verksamhet som arbetar helt och hållet med barn och deras familjer där barnen är under fyra år. Deras uppdrag är att arbeta med barn och deras föräldrar där det finns omfattande samspels- och/eller regleringssvårigheter. De tar emot familjer mestadels från mödra-/barnhälsovårdspsykologerna inom mvc och bvc men även från somatiska barnmottagningen och socialtjänsten. De beskriver sin arbetsvardag och hur det i praktiken går till hos teamet när de möter familjer som många gånger är i svår kris då de kommer till dem. De pratar också om det som är viktigt för dem i deras arbete med att hjälpa till att få till ett bättre samspel som gagnar barns utveckling eller se till så att föräldrar kan reglera sina barns känslor på ett sätt som blir bättre för dem alla.

Fredag 25/11 2016
Jonas Karlsson och Emma Thorén
”Narrativ praktik och olydnadsstrategier”
Jonas och Emma är båda socionomer och psykoterapeuter verksamma vid GCK, kommer att tala om hur ett narrativt förhållningssätt i möten med människor skapar utrymme för ’frigörelse’ och motstånd ur förut ’tvingande’ omständigheter.
Såväl professionella som de människor de möter i sitt arbete upplever idag ofta sin handlingsfrihet som djupt kringskuren. Under seminariet går de igenom en rad centrala narrativa begrepp (externalisering, personlig agens, alternativ berättelse mm.) och tittar på hur dessa hänger ihop med viktiga frågor om frihet och makt. Seminariet tar också sin utgångspunkt i konkreta situationer från terapeuternas arbete och deltagarna kommer även att bjudas in till praktiska övningar.

Fredag 8 april 2016
Lasse Fryk och Bosse Forsén
Temat denna fredag är Från Rum till Mellanrum – där morgondagens samhälle redan tar form.  Lasse och Bosse kommer att dela med sig av sin mångåriga erfarenhet och sina tankar runt arbetet att utveckla det sociala arbetets teori och praktik. Ett arbete som bedrivits tillsammans med studenter och professionella på Göteborgs universitetet och i Hammarkullen. ”Det händer otroligt mycket spännande saker i Hammarkullen just nu. Det är stora saker – och positiva.”…  ”På områdesnivå ser vi en miljö växa fram som kommer att inleda samtal om samhällsbyggande som kan bli mycket inspirerande. På institutions- och verksamhetsnivå växer miljöer fram som visar vägen till en välfärdsstat i ett mångfaldigt samhälle i rörelse. Ett aktivt civilsamhälle ser till att denna rörelse får bra fart.”
(Lasse och Bosse inför fredagsseminariet).

Fredag 26 februari 2016
Bodil Johansson berättar om ett arbetssätt som hon utvecklat för att nå s.k. ”hemmasittare”. Hemmasittare har blivit ett begrepp för de barn och ungdomar som i olika grad uteblir från skolan, och som tillslut ofta helt isolerar sig hemma på sitt rum. Bodil berättar vilka utgångspunkter hon har när hon möter dessa barn och ungdomar och vad som kan vara en hjälp att bryta den isolering och utanförskap detta innebär. Hon beskriver konkret vilka metoder hon använder och som hon utvecklat.
Bodil Johansson är socionom och arbetar i Resursteamet, utförarenheten inom socialtjänsten, Barn- och familj, Norra Hisingen i Göteborg.

Fredag 20 november 2015
Trepartssamtal – reflekterande, bekräftande samtal i arbetet med ungdomar
Medarbetare från HVB-verksamheten Ungdomsstöd Väst berättar om hur de utvecklat samtalsformer i arbetet med ungdomarna och de professionella. De använder sig av systemiska metoder och idéer hämtade från sina utbildningar och workshops på GCK och KCC och använder även Scott Millers skalor.
Välkomna att lyssna till Sten Westerström, Vivianne Andersson och Matilde Askengren.

Fredag  9 oktober 2015
BUP Mellanvård Skövde
Åsa Lagerström och Anette Sannerfors, psykiatrisjuksköterskor
Sofia Wernmyr, behandlingsassistent
Petronella Cedig, behandlingspersonal

Är slutenvården alltid det bästa alternativet för barn och ungdomar med svåra psykiska funktionshinder. Vad händer med ett barn som vårdats längre perioder inom slutenvården? Har barnet/ungdomen bättre förutsättningar till snabbare tillfrisknande i sin hemmiljö? Vad händer med barn som har behov av barnpsykiatrisk behandling men som av olika anledningar inte kan ta sig till en mottagning?

Den traditionella barn- och ungdomspsykiatrin är uppbyggd av öppenvård och slutenvård vilket innebär stora skillnader i vårdintensitet. Att vårdas inom slutenvård innebär vård dygnet runt. Vår erfarenhet är att barn snabbt hospitaliseras inom slutenvården vilket försvårar möjligheten till tillfrisknande. Vård dygnet runt innebär många gånger att föräldrarna blir mindre delaktiga i vården och riskerar att tappa tron på den egna förmågan att hantera sitt barns problem. En öppenvårdskontakt sker med regelbundenhet på en mottagning. Denna kontakt förutsätter att barnet har motivation och kraft att ta sig dit. Om så inte är fallet finns risk att barnet uteblir från besöket och därmed inte får den behandling det har rätt till.

Med denna bakgrund har vi tillsammans med vår chef arbetat fram ett komplement till ovanstående. Vi har valt att kalla det för Mellanvård.

Mellanvården karaktäriseras av stor flexibilitet till förmån för barn med barnpsykiatrisk problematik, samt deras familjer. När ett barn under en period är i behov av högre omhändertagande än vad öppenvården kan erbjuda, när barnet av olika anledningar inte kan följa med till en mottagning för bedömning eller behandling eller när symtomen endast visar sig i barnets hemmiljö så kan Mellanvården fungera som ett komplement. Vi erbjuder vård där behovet finns, vilket kan vara i hemmet, skolan eller på annan plats. Vården anpassas alltid efter den enskilde individen. Vi arbetar utefter barnets och familjens egen berättelse och upplevelse av sin situation. Att möta barn och familjer i deras hem gör att vi kommer närmre deras berättelse. Där kan vi på ett naturligt sätt använda oss av deras egen bekanta miljö. Barnet är omgivet både av sin familj och av sina husdjur (i de fall husdjur finns) vilket vi ser som en stor fördel i vårt möte med barnet.

 

Fredag 29 maj 2015
ABFT (Anknytningsbaserad familjeterapi) som metod för placerade ungdomar
Jennie Ström
och Patrik Kärn, familjebehandlare på Västsvenska Mellanvårdsgruppen visar en film och diskuterar kring hur anknytningsbaserat familjearbete(ABFT) kan göras i deras verksamhet.
Verksamheten består av tre olika boenden och öppenvård. I huvudsak är det ungdomar som, av olika anledningar, inte kan bo hemma hos sina familjer som placeras på Mellanvårdsgruppen.
ABFT är en känd metod där familjen involveras i arbetet för att bl.a. identifiera anknytningsbrott, fördjupa känslor och koppla ihop ungdomens symtom till anknytningsbrotten. Metoden bygger på fem olika uppgifter. Arbetet sker såväl med hela familjen som individuellt.
Jennie och Patrik kommer visa ett exempel, på film, på hur ABFT-arbetet ser ut och leda en diskussion.

Fredag 6 mars 2015
”Hemmasittare”
Bodil Johansson berättar om ett arbetssätt som hon utvecklat för att nå så kallade ”hemmasittare”. Hemmasittare har blivit ett begrepp för de barn och ungdomar som i olika grad uteblir från skolan, och som tillslut ofta helt isolerar sig hemma på sitt rum. Bodil berättar vilka utgångspunkter hon har när hon möter dessa barn och ungdomar och vad som kan vara en hjälp att bryta den isolering och utanförskap detta innebär. Hon beskriver konkret vilka metoder hon använder och som hon utvecklat.
Bodil Johansson är socionom och arbetar i Resursteamet, utförarenheten inom socialtjänsten, barn- och familj, Norra Hisingen i Göteborg.