Professionell utveckling genom integrerad handledning och utbildning på systemisk, salutogen grund

Syfte

Professionellt lärande och metodutveckling inom ramen för handledning, genom att varva teori/metod, deltagarnas praktik, reflexion och lärande i gruppen.

Deltagare

En fast grupp på ca 6-12 deltagare eller en öppen grupp där man anmäler sig till de gånger man vill prioritera. Upplägget är inte sådant att de enskilda tillfällena bygger vidare på varandra utan är möjliga att delta i var för sig.

Upplägg

Vi träffas vid 6 halvdagar, 3,5 tim/tillfälle, under en termin. Varje tillfälle ramas in av ett tema/verktyg. Lärandet sker genom att i olika övningar, där vi tillämpar verktyget i handledning kring olika exempel, dels tränar metoden, dels får handledning runt en fråga/ett tema. Vi varvar arbete i hela gruppen och i mindre grupper eller par.

Teman, exempel

 • Språket som förändringsredskap
 • Domänbegreppen
 • Reflekterande team,
 • Cirkulär intervjumetodik
 • Lösningsfokuserad metod, frågor om drömmar och framtid
 • AI – Bekräftande utforskning, abilityspotting
 • Trygghets- och skyddssamtal
 • Narrativ metod,
 • Konflikt- och medlingssamtal

Kostnad:     32 000 kr per grupp om högst 6 deltagare,

pris efter överenskommelse vid större grupper

Kurslärare: 1 lärare från GCK, kontaktperson Hedvig Westerström


Professionell utveckling genom utbildning – chefshandledning på systemisk grund

Syfte

Professionellt lärande och metodutveckling inom ramen för coachaning och handledning. Deltagarnas egen praktik och reflektion är viktiga inslag för lärande i gruppen.

Deltagare: En grupp på ca 5-12 deltagare.

Upplägg

Vi träffas vid 6 halvdagar under en termin. Varje tillfälle ramas in av ett tema/verktyg som presenteras kort. Lärandet sker genom att i olika övningar tillämpa verktyget och i handledning diskutera exemplen.
Under handledningstillfällen tränar vi metoden och ger handledning runt en fråga/ett tema. Vi varvar arbete i hela gruppen, i mindre grupper eller par. På slutet av varje tillfälle sker reflektion runt lärandet samt förberedelse för självvald:

1/ Egen hemtagningsuppgift: t ex. detta vill jag träna på, detta vill jag göra mera av/mindre av? 2/ Ev. gemensam hemtagningsuppgift.

Litteratur

Inför varje tillfälle finns referenslitteratur rekommenderad och material som delas ut.

Exempel på teman

 • Språket som förändringsredskap, Domänbegreppen. Det goda samtalet.
 • Att utforska och samskapa mening i språket. Personpositioner.
  Reflekterande team.
 • Neutralitet. Cirkulär intervjumetodik. Olika typer av frågor.
 • Styrkebaserade berättelser, abilityspotting, labelling. Identitet.
 • Lösningsfokuserad metod: skalfrågor, undantagsfrågor, mirakelfrågan.
 • AI, bekräftande utforskning/intervju, i 5 D process, loopar över tid som genererar ett bekräftande positivt samtal. Frågor om drömmar och framtid.
 • Det förtroendefulla samtalet

Omfattning:  Sex halvdagar under en termin

Kursstart:     Enligt önskemål

Kostnad:       32 000 kr per grupp om högst 6 deltagare.

Vid större grupp, pris efter överenskommelse.

Kurslärare:   2 lärare från GCK, kontaktperson Håkan Sundkvist