Utbildningsdag (FIT) för chefer och ledare med Scott D Miller

Scott Miller inspirerar chefer och ledare till att skapa en feedback-kultur i sin organisation.

I januari 2016 arrangerade GCK en utbildningsdag för chefer och ledare med Scott Miller. Temat för dagen handlade om implementering av ett Feedback Informerat arbetssätt (FIT) i den egna verksamheten.
Det var en grupp på drygt tjugo entusiastiska chefer från socialtjänst och sjukvård som samlades i GCK’s  (Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling) lokaler vid Korsvägen i Göteborg för att ta del av Scott Millers kunnande och erfarenheter.

När man skall implementera något, behöver man organisera sig för att det skall bli varaktigt”, säger Scott Miller och startar dagen med olika övningar där kursdeltagarna på ett lekfullt sätt får vara kreativa, utforska hur de tänker och vill organisera sig i olika situationer. Detta för att illustrera att man ofta behöver tänka utanför ”boxen” när man skall implementera något nytt i sin verksamhet.

Scott Miller 1 - artikel Ulla H VÅR BLOGG.pngImplementering handlar om att skapa en feedback-kultur i organisationen och inte bara om att använda skalorna ORS (förändringsskalan) och SRS (skattning av samtalet).
Implementering av FIT är ett organisationsarbete med ett genuint brukarperspektiv!

Scott Miller har tillsammans med kollegor världen över utvecklat kunskap och teorier om HUR implementeringsarbete av FIT sker i organisationer.
Det blir ingen implementering om inte cheferna är engagerade och driver. Det tar mellan 3 – 7 år, medel 5 år att implementera FIT (Feedback Informerat arbetssätt). När man fattat beslut i en ledningsgrupp om att man vill använda sig av ett Feedback Informerat arbetssätt i det direkta klientarbetet behöver man skapa ett implementeringsteam med nyckelpersoner, som stödjer idén innan man gör något mer”,
säger Scott Miller.

Under dagen går Scott igenom de fyra olika faser som avspeglar sig i ett implementeringsarbete:
Den första fasenDen utforskande fasen: Här gör man en bedömning av hur pass redo verksamheten är och man påbörjar en strategisk planering för implementering. Ju mer noggrann planering, desto större chans till framgång.

När man väl fattat beslut att gå vidare med att införa det nya arbetssättet, börjar nästa fasiscensättning. Här skapar man den infrastruktur som behövs för att stödja implementeringen. Denna fas kan uppfattas som kostnadskrävande, då det krävs utbildning av olika medarbetar på olika nivåer och att utveckla riktlinjer för användandet av FIT i verksamheten.
Här krävs det mycket dialog inom organisationen för att förankra ett lyckat implementeringsarbete.

Den tredje fasen som Scott Miller lyfter fram handlar om att införa FIT i hela organisationen. Under denna fas är det viktigt med en fortsatt dialog och problemlösning på olika nivåer samt fortsatt utbildning och utveckling av färdigheter bland medarbetare. Det är viktigt att ge denna fas tid.

Den fjärde fasen är den fullständiga implementeringen. Här är FIT integrerat i hela verksamheten och blir en grund för verksamhetens visioner, kultur, principer och praktik.

Varje verksamhet är unik och därför blir implementeringsarbetet också unikt. Det som blev en röd tråd under dagen med Scott Miller är att det verkligen behövs ett tydligt ledarskap och en kontinuitet för att komma igenom de olika faserna.
Ju mer kunskap och engagemang chefer och implementeringsteam har desto större chans är det att implementeringsarbetet lyckas.

Scott Miller 2 - artikel Ulla H VÅR BLOGG.pngDet är lätt att skicka medarbetare på en tvådagars utbildning och låta dem använda sig av skalorna, men då sker ingen implementering av FIT och inget nytt lärande i organisationen.  Kanske sker ett individuellt lärande hos den enskilde?

För att uppnå en lyckad implementering behövs att alla nivåer inom verksamheten känner sig delaktiga”, förmedlar Scott Miller.

Dagen blev viktig för deltagarna. Några hade kommit en bit i sitt implementeringsarbete och fick ny glöd att fortsätta att fördjupa det. För andra blev dagens innehåll ett viktigt avstamp inför att påbörja ett implementeringsarbete. Samtliga deltagare var enade om att dagen varit mycket givande. Övningarna och diskussionerna hade öppnat för ny förståelse och en ny inspiration. Scott Millers förmåga att dela med sig av sina rika erfarenheter och hans unika sätt att växla mellan engelska och svenska skapade lust och en önskan att lära mer.

Vikten av att ledningen är delaktig och engagerad för att nå en lyckad implementering betonades under denna dag!

Jag lämnade dagen med en känsla av att nyckeln till förändring för organisationer såsom socialtjänst och sjukvård är att än mer stimulera till och lyssna på den feedback som brukare och medarbetare ger. Det skapar ny kunskap och då måste man ha mod att gå nya vägar. Potentialen till förändring är enorm.

Ulla Hansson
GCK