GCK erbjuder olika former av personalstöd, coaching, handledning och utveckling i den professionella yrkesutövningen. Syftet är att utveckla arbetssätt för att på ett konstruktivt sätt möta de man arbetar med. I arbetet kan svåra situationer uppkomma där behov av stöd/konsultation kan behövas.

Vi erbjuder också ett antal systemiska och narrativa utbildningar inom flera olika områden. För oss är utbildning ett sätt att vara med och påverka relationer och sammanhang i en konstruktiv riktning.

Vi lever i en mycket föränderlig värld och det blir allt viktigare att se till helheten och kommunikationen mellan människor. Grunderna i våra värderingar och vårt sätt att arbeta ligger i ett systemiskt förhållningssätt som fokuserar på helheten och fungerande berättelser. Bilder och drömmar om framtiden har en central roll.

Etiska ställningstaganden och hänsyn till olikheter, såsom kön, klass, religion, ålder, etnisk tillhörighet och sexuell identitet har en framträdande plats i alla utbildningar.

Våra utbildningar är handlingsbaserade – m.a.o. kommer deltagarna att arbeta med sina egna arbetssammanhang och få inspiration och möjligheter att utveckla det egna personliga professionella arbetssättet

 

Systemiska utbildningar anpassade till bl.a. socialtjänsten, skola, institutioner, hälso- och sjukvård

Dessa utbildningar vänder sig till enskilda och arbetsgrupper inom Socialtjänstens, skolans, institutioners, hälso- och sjukvårdens mångfacetterade arbetsområden. Utbildningarna syftar till att utveckla kursdeltagarnas professionalitet i sina möten med brukarna men även bli bättre på samverkan med olika professionella både inom den egna organisationen och med andra organisationer.

 

Internationella inspirationskällor och samarbetspartners för GCK genom åren:

GCK/Narrativ terapi

Sedan 2004 har GCK haft kontakt med två olika narrativa Institut i Australien, som fungerat som inspirationskällor i de olika utbildningar som GCK genomför. Vi arrangerar kortare och längre utbildningar i narrativt arbetssätt själva men även i samarbete med KORG.

 

GCK/The International Center for Clinical Exellence, Scott D. Miller, USA

GCK har under de senaste åren samarbetat med Scott Miller ICCE, och följt hans forskning om vad som är verksamt i förändringsarbete. GCK arrangerar gemensamma workshops tillsammans med Scott D. Miller.

www.centerforclinicalexcellence.com

 

GCK/Marlborough Family Service/School Unit

GCK har sedan 2005 samarbetat med Marlborough School unit i London. GCK har arrangerat mycket uppskattade workshops samt en längre 1-årig utbildning i att arbeta med Familjeklass.

Familjeklass är ett evidensbaserat inkluderande arbetssätt i skolan, där lärare, föräldrar och elever tillsammans arbetar för att hjälpa de barn och föräldrar som hotas av marginalisering och utanförskap. Syftet är att vända en negativ spiral och få elever att lyckas i skolan.

GCK/KCCF/The University of Bedfordshire

GCK har samarbetat med KCCF, Kensington Consultation Centre Foundation i London i drygt 20 år.

KCCF upphörde med sin verksamhet i London, april 2010.

KCCF har varit i framkanten av utvecklingen inom systemisk terapi och systemisk ledar- och organisationsutveckling.

KCCF har med sitt banbrytande arbete varit en stor inspirationskälla för GCK och betytt mycket för utvecklingen av ett internationellt nätverk. Via KCCF och deras länkar till olika universitet i England har GCK kunnat erbjuda validerade utbildningar på akademisk nivå. GCK har under åren genomfört följande utbildningar tillsammans med KCCF och universitet i England:

• MSc i Systemisk Terapi

• MSc i Systemisk Ledare och Organisationsutveckling

• M.A. i Systemisk Handledning och Utbildning

GCK har en fortsatt dialog med The University of Bedfordshire om kommande Masterutbildningar.

www.beds.ac.uk